Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sự phát triển của giới thực vật

Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.

Giới thực vật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm khác nhau. Dưới ngành còn có các bậc phân loại thấp hơn: lớp, bộ, họ, chi, loài. Loài là bậc phân loại cơ sở.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 141

Câu 1. Thế nào là phân loại thực vật?

Trả lời:

 Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.

Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:

Ngành — Lớp — Bộ — Họ — Chi — Loài

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo…

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Câu 2. Kế những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.

Trả lời:  

Giới thực vật

Thực vật bậc thấp   (các ngành tảo)

Thực vật bậc cao (rễ giả, rễ thật, nghành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín).

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật