SoanBai123 – Giáo án điện tử – Soạn bài Online  »  Tiếng Anh Lớp 6   »   Giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian

Rate this post

Giới từ chỉ thời gian

PREPOSITIONS OF TIME

Giới từ chỉ vị trí

Một số giới từ chỉ thời gian
1/- In + tháng/năm/tháng, năm
            Ex:                  In September             in 1979                       in September 1979
2/- In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)
            Ex:                  I usually get up at 6 in the morning.
                                    We often watch TV in the evening.
3/- On + thứ/ ngày tháng/ ngày tháng năm
            Ex:                  on Monday                On September 14th              on September 14, 1979
4/- At + một điểm thời gian cụ thể
            Ex:                  at 6 o’clock.              She often goes to bed at 11 p.m
5/- After/before + thời gian
            Ex:                  After 5 o’clock                     Before 8 a.m
6/- Between + thời gian + and + thời gian
            Ex:                  I’ll wait for you there between 7 p.m and 11 p.m
Giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian

Thảo luận cho bài: Giới từ chỉ thời gian