Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Đại Não

GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào hình 43 – 1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Trả lời:

– Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là noron.

– Cấu tạo:

– Nơron:

+ Thân + sợi nhánh -> chất xám: trung khu thần kinh 

+ Sợi trục (phần lớn có bao miêlin) —> chất trắng : dẫn truyền xung thần kinh.

Chức năng: nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

2. Lệnh mục II

Dựa vào hình 43 – 2, hãy hoàn chinh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp.

Hệ thần kinh gồm bộ plìận trung ương và bộ phận ngoại biên.

– Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: hộp sọ chứa ……………… ;……………. nằm trong ống xương sống.

– Nằm ngoài cùng trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các …………… và ……………. tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh.

– Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là hoạt động có ý thức.

– Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ỷ thức.

Trả lời:

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

– Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: hộp sọ chứa não ; tuỷ sống nằm trong ống xương sống.

– Nằm ngoài cùng trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh. 

– Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là hoạt dộng có ý thức.

– Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức.

Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 138 SGK sinh học 8: Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Trả lời:

Mỗi nơron bao gổm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với các cơ quan trả lời.

Nơron có chức nâng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Giải bài tập 2 trang 138 SGK sinh học 8: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Trả lời:

Hệ thần kinh bao gồm não bộ, tuỷ sống (bộ phận trung ương), các dây thần kinh và hạch thần kinh (bộ phận ngoại biên). Dựa vào các chức năng, hệ thần kinh đựơc chia thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Giải bài tập 3 trang 138 SGK sinh học 8: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Trả lời:

Hệ thần kinh vận động

Hệ thần kinh sinh dưỡng

 – Cấu tạo:

 + Phần trung ương

 + Phần ngoại biên (riêng phần li tâm)    

 – Vỏ não 

 – Tuỷ sống

 

 Từ trung ương đến thẳng các cơ quan đáp ứng (cơ).        

 –   Nhân xám trong trụ não.

 –   Sừng bên của tuỷ sống (đốt tuỷ cổ VIII —> đốt thắt lưng III và đoạn cùng tuỷ sống).

 –   Có 2 sợi: trước hạch và sau hạch.

 –   Chuyển giao xinap tại hạch (hạch thần kinh ngoại biên).

 – Chức năng: Điều khiển hoạt động của các cơ quan vận động. Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và quá trình trao đổi chất.

Thảo luận cho bài: Giới thiệu chung về hệ thần kinh