Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết

Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết

Tuyến Yên, Tuyến Giáp

GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

– Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 55 – 2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

– Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào? Trả lời:

– Giúp điều chình các quá trình sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường (tiêu hoá, sinh sản, phát triển, trao đổi chất).

– Giúp duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điểu hoà hoạt động thể dịch của các cơ quan và tự điều chỉnh trong nội bộ hệ nội tiết.

Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết

Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết

Sản phẩm của tuyến nội tiết là hoocmon. Hoocmon có đặc điểm và chức năng sau:

– Đặc điểm:

+ Mỗi hoocmôn do một tuyến nội tiết tạo ra.

+ Có tính đãc hiệu: Mỗi hoocmôn chỉ tác động đến một cơ quan xác định (cơ quan đích), đến một hoặc một số quá trình sinh lí nhất định.

+ Có hoạt tính sinh học cao: chỉ một lượng nhỏ cũng gây tác động rõ rệt.

+ Không mang tính dặc trưng cho loài.

– Chức năng:

+ Đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường thông qua việc điều hoà quá trình trao dổi chất và quá trình chuyển hoá trong tế bào của các cơ quan.

+ Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

– Ví dụ: Tuyến ngoại tiết: tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi…

Ví dụ: Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến tuy…

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang SGK sinh học 8: Lập bảng so sánh cáu tạo và chức năng của tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Trả lời:

Hệ nội tiết gồm các tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Tuyến

Đặc điểm

Nội tiết

Ngoại tiết

   Giống nhau     Có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết (hoocmôn hoặc enzim).
 

 

 

 

 

  Khác nhau

 –    Các chất tiết ra được ngấm thẳng vào máu và vận chuyển trong cơ thể.

 

 –    Kích thước nhỏ.

 

 –    Lượng chất tiết ra (hoocmôn) ít, nhưng có hoạt tính cao.

 

 Ví dụ: tuyến yên, tuyến tuy…

 –    Các chất tiết ra theo ống dẫn đổ ra ngoài tuyến.

 

 –    Kích thước lớn.

 

 –   Lượng chất tiết ra (enzim) nhiều, nhưng hoạt tính thấp hơn.

 

Ví dụ: tuyến nước bọt, tuyến  mồ hôi…

Giải bài tập 1 trang SGK sinh học 8: Nêu vai trò của một số hoocmôn, từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết nói chung.

Trả lời: 

Hệ nội tiết gồm hệ thống cấu trúc đặc biệt của cơ mể tiết ra các chất hoá học (được gọi là hoocmôn) ngấm thẳng vào máu.

Sản phẩm của tuyến nội tiết là hoocmon. Hoocmon có cnưc năng sau:

+ Đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường thông qua việc điều hoà quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hoá trong tế bào của các cơ quan.

+ Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

Như vậy, hệ nội tiết có vai trò:

– Giúp điểu chỉnh các quá trình sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường (tiêu hoá, sinh sản, phát triển, trao đổi chất).

– Giúp duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điều hoà hoạt động thể dịch của các cơ quan và tự điều chỉnh trong nội bộ hộ nội tiết.

Thảo luận cho bài: Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết