Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1

Câu 1:

Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

Câu 2:

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52?

Câu 3:

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 4:

Các côđon nào dưới đây không mã hóa axit amin?

Câu 5:

Ở một loài thực vật, alen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng thân thấp, kiểu gen BB quy định hoa đỏ, Bb quy định hoa hồng, bb quy định hoa trắng. Các cặp gen phân ly độc lập. Cho phép lai AaBb AaBb ở F1 thu được

Câu 6:

Khi nói về di – nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 7:

Ở người, bệnh mù màu do gen lặn quy định nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường lấy một người chồng bị bệnh mù màu, họ sinh một con trai bị bệnh mù màu. Kết luận đúng là

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

Câu 9:

Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh - Đề 2

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2

Câu 10:

Khi nói về cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11:

Ở một loài thực vật, kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng, nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Ở phép lai AaBB× aaBb, đời con có tỉ lệ kiểu hình

Câu 12:

Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến được kí hiệu từ (1) đến (6) mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:

(1) 24 NST.                  (2) 18NST.                       (3) 36 NST.

(4) 48 NST.                  (5) 42 NST.                      (6) 54 NST.

Số đáp áp đúng cho thể đột biến đa bội lẻ là

Câu 13:

Ở phép lai Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án thu được ở đời con là

Câu 14:

Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen phân ly độc lập sẽ cho số loại kiểu hình có thể là:

Câu 15:

Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?

Câu 16:

Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.

(2) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.

Số thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

Câu 17:

Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 84%. Theo lý thuyết, các cây kiểu gen đồng hợp tử trong quần thể chiếm tỉ lệ

Câu 18:

Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:

Cá thể Cặp nhiễm sắc thể
Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 Cặp 4 Cặp 5 Cặp 6 Cặp 7
Cá thể 1 2 2 2 3 2 2 2
Cá thể 2 1 2 2 2 2 2 2
Cá thể 3 2 2 2 2 2 2 2
Cá thể 4 3 3 3 3 3 3 3

Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?

(1) Cá thể 1: là thể ba (2n+1) vì có 1 cặp thừa 1 NST.

(2) Cá thể 2: là thể một (2n-1) vì có 1 cặp thiếu 1 NST.

(3) Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n) vì các cặp đều có 2 NST kép.

(4) Cá thể 4: là thể tam bội (3n) vì các cặp đều có 3 NST.

Câu 19:

Ở cà chua quả đỏ là trội so với quả vàng, quả tròn là trội so với quả bầu dục. Hai tính trạng di truyền độc lập với nhau. Học sinh ra chợ mua được giống thuần chủng quả đỏ, hình bầu dục và giống thuần chủng quả vàng, tròn. Nếu muốn tạo ra giống cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn thì cần ít nhất bao nhiêu thế hệ lai?

Câu 20:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 49,5%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ

Đáp án:

 1. D
 2. D
 3. D
 4. A
 5. D
 6. A
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C
 11. C
 12. A
 13. C
 14. A
 15. A
 16. B
 17. D
 18. A
 19. A
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2