Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Sinh học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 2

 

Câu 1:

Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E. coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 5 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin.

(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

(3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.

(4) Phân tử tARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép.

(5) Liên kết bổ sung A – U, G – X chỉ có trong cấu trúc của phân tử tARN và rARN.

Câu 3:

Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hóa?

Câu 4:

Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án thực hiện quá trình giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, số loại giao tử tối thiểu được tạo ra từ quá trình trên là

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh - Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 1

Câu 5:

Tiến hóa nhỏ là

Câu 6:

Ở người, bệnh bạch tạng do một gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng; bên phía người chồng có bố bị bạch tạng. Những người khác trong cả hai gia đình đều không bị hai bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định chỉ sinh một đứa con, xác suất để đứa con này là con trai và không bị cả hai bệnh là

Câu 7:

Cho cây F1 dị hợp tử ba cặp gen tự thụ phấn, F2 xuất hiện 49,5% cây thân cao, quả đỏ : 6,75% cây thân cao, quả vàng : 25,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,25% cây thân thấp, quả vàng. Nếu hoán vị gen ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau thì tần số hoán vị gen của F1 là

Câu 8:

Ở ruồi giấm, cơ thể cái bình thường có cặp NST giới tính là

Câu 9:

Một gen có chiều dài 2550Ao và có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1953 nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. Đột biến trên thuộc dạng

Câu 10:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Câu 11:

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂Aa x ♀Aa . Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, có 20% số tế bào xảy ra hiện tượng cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Nếu sự kết hợp giữa các loại đực và cái trong thụ tinh là ngẫu nhiên, theo lí thuyết trong tổng số các hợp tử lệch bội được tạo ra ở thế hệ F1, hợp tử có kiểu gen AAa chiếm tỉ lệ

Câu 12:

Đối với sinh vật, liên kết gen hoàn toàn làm

Câu 13:

Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit số 10, 11 và 12 trong vùng mã hóa tạo ra gen đột biến. Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh được mã hóa từ gen đột biến bị

Câu 14:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1) AAaa x AAaa            (2) AAaa x Aaaa              (3) AAaa x Aa

(4) Aaaa x Aaaa             (5) AAAa x aaaa              (6) Aaaa x Aa

Theo lí thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng là

Câu 15:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Câu 16:

Khi lai hai giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn, ở thế hệ sau thu được 152 bí quả tròn, 114 bí quả dẹt và 38 bí quả dài. Khi cho F1 lai với nhau, theo lí thuyết trong số bí quả tròn xuất hiện ở F2 thì số bí quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Câu 17:

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hoa trắng. Xét phép lai P: ♂Aa x ♀Aa . Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực đã xảy ra đột biến thuận (A→a), cơ thể cái giảm phân bình thường. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh đã tạo được các cây hoa trắng ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 30%. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cây hoa đỏ ở thế hệ F1, cây có kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ

Câu 18:

Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con

Câu 19:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội-lặn hoàn toàn là A > a > a1. Trong đó alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, alen a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ

Câu 20:

Khi nói về sự di truyền của gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X ở người, trong trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây không đúng?

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. D
 4. C
 5. B
 6. B
 7. A
 8. A
 9. D
 10. A
 11. A
 12. D
 13. B
 14. D
 15. B
 16. C
 17. D
 18. D
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học sở GD&ĐT Bắc Ninh – Đề 1