Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 2

Câu 1:

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2:

Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng

Câu 3:

Trong trường hợp mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, các gen phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 2 cặp gen dị hợp thì đời F2 sẽ có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là

Câu 4:

Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính

Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tính trạng do gen lặn ở vùng không tương đồng trên X quy định?

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng?

Câu 7:

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 8:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?

Câu 9:

Cho biết mỗi gen có hai alen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Cho các phép lai sau, phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu gen 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 là:

Đề thi thử môn Sinh THPT Thanh Miện, Hải Dương - Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 1

Câu 10:

Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là

Câu 11:

Ở một loài thực vật có 2n = 14. Số nhóm gen liên kết của loài là

Câu 12:

Nhân tố nào dưới đây không làm mất cân bằng di truyền của quần thể?

Câu 13:

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin.

(2) Trong cấu trúc phân tử mARN và tARN đều có các liên kết hiđrô.

(3) Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5/ 3/.

(4) Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mạch khuôn 5/ → 3/ thì mạch mới được tổng gián đoạn.

(5) Đơn phân cấu trúc phân tử ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

(6) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 3/ → 5/.

Câu 14:

Hai loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là

Câu 15:

Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Câu 16:

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào

Câu 17:

Cơ thể có kiểu gen Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án sẽ cho số loại giao tử tối đa là:

Câu 18:

Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 19:

Các phát biểu nào sau đây đúng về đột biến đảo đoạn?

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể.

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

Câu 20:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về thể truyền sử dụng trong công nghệ gen?

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. C
 8. A
 9. B
 10. A
 11. D
 12. A
 13. C
 14. B
 15. D
 16. A
 17. B
 18. C
 19. A
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 1