Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh – Đề 1

Câu 1:

Trong tế bào các lọai axit nuclêic nào sao đây có kích thước lớn nhất.

Câu 2:

Ở tế bào nhân thực quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất.

Câu 3:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về cả hai cặp gen đang xét.

Câu 4:

Trong các nhóm sinh vật sau đây của một mắc xích thức ăn, nhóm nào cho sinh khối lớn nhất?

Đề thi thử môn Sinh THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên - Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1

Câu 5:

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 6:

Để tạo được giống thuần nhanh nhất người ta dùng công nghệ tế bào nào?

Câu 7:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?

Câu 8:

Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xa), gen trội tương ứng (XA) quy định máu đông bình thường. Bố và con trai đều mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường. Nhận xét nào dưới đây đúng.

Câu 9:

Theo Đacuyn, loại biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình nào sau đây

Câu 10:

Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác định.

Câu 11:

Nhân tố tiến hóa chỉ làm thay đổi thành phần các kiểu gen trong quần thể là

Câu 12:

Hiện nay, người ta giả thiết rằng trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, phân tử tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên có thể là

Câu 13:

Ví dụ nào sau đây là một quần thể sinh vật?

Câu 14:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nuclêôtit trên một mạch là: A = 70, G = 100, X = 90, G = 80. Gen này nhân đôi 1 lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là:

Câu 15:

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 16:

Người mắc bệnh, hội chứngnào sau đây thuộc thể ba (2n + 1):

Câu 17:

Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã sinh vật?

Câu 18:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1.

Câu 19:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ hỗ trợ cùng loài:

Câu 20:

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. D
 4. A
 5. C
 6. D
 7. C
 8. D
 9. B
 10. A
 11. D
 12. D
 13. C
 14. B
 15. B
 16. D
 17. A
 18. B
 19. A
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 1