Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Hóa học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 2

Câu 1:

Cho các dãy chuyển hóa. . Vậy X2 là

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng tan tốt trong nước.

(d) Amilozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.

Số phát biểu đúng là:

Câu 3:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng còn được gọi là phản ứng?

Câu 4:

Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

Câu 5:

Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H2SO4 đặc. Kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

Câu 6:

Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

Câu 7:

Khi cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y?

Câu 8:

Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH nóng, dư thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là:

Câu 9:

Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) trong dung dịch chứa 0,3 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 2,3 gam. Giá trị của V là:

Câu 10:

Cho 24,3 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Zn vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và 32,2 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu 11:

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm?

Câu 12:

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4m gam kim loại. Giá trị của m là:

Câu 13:

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng

Câu 14:

Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z, T có cùng CTPT C2H4O2. Biết

– X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2.

– Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.

– Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.

Phát biểu nào sau đây đúng

Câu 15:

Chất hữu cơ nào sau đây được dùng để sản xuất tơ tổng hợp?

Câu 16:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra quá trình nào sau đây?

Câu 17:

Hòa tan hết 14,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan và thấy thoát ra 1,344 lit hỗn hợp khí Y (ở đktc) gồm H2; NO; NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 14. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z; 84,31 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,224 lit khí NO (đktc) – là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đề thi thử môn Hóa THPT Đa Phúc, Hà Nội - Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2

Câu 18:

Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

Câu 19:

Thủy ngân rất độc và dễ bay hơi. Khi nhiệt kế chứa thủy ngân bị vỡ chúng ta có thể dùng chất nào trong các chất sau để thu hồi thủy ngân an toàn nhất?

Câu 20:

Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. A
 4. D
 5. A
 6. B
 7. D
 8. C
 9. C
 10. D
 11. A
 12. A
 13. C
 14. A
 15. D
 16. C
 17. B
 18. A
 19. A
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2