Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 1

Mời các bạn cùng làm Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 1 để rèn luyện kỹ năng giải đề, ôn tập lại kiến thức đã học cũng như đánh giá khả năng của bản thân hiện tại. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Lâm Đồng – Đề 2

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.
1

Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 250 mol HCl 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

2

Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm?

3

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

4

Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4), Zn – Ni (5). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 1

5

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng

6

Cho 19,8 gam este đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 10,35 gam ancol etylic và muối của axit cacboxylic Y. Công thức phân tử của Y là:

7

Dung dịch axit H2SO4 loãng không phản ứng với chất nào sau đây?

8

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

9

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

10

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

11

Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh?

12

Cho các dung dịch sau: HCl, HNO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH. Số dung dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:

13

Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở X thu được 39,6 gam CO2 và 3,36 lít N2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Số đồng phân amin của X là:

14

Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

15

Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào nước dư thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần 200 ml dung dịch HCl 1,5M. Giá trị của m là:

16

Thủy phân peptit Gly – Ala – Phe – Gly – Ala – Gly – Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa Gly?

17

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

18

Hóa chất dùng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là:

19

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

20

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. A
 9. D
 10. D
 11. B
 12. A
 13. B
 14. A
 15. B
 16. A
 17. D
 18. C
 19. B
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 1