Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 2

Câu 1:

Mệnh đề không đúng là:

Câu 2:

Kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là

Câu 3:

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH

Câu 4:

Một dung dịch X có các tính chất:

 • Tác dụng Cu(OH)2 cho phức màu xanh lam.
 • Tác dụng dung dịch [Ag(NH3)2]OH.
 • Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dung dịch X là:

Câu 5:

Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là:

Câu 6:

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa Natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây chưa chính xác

Câu 8:

Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

Câu 9:

Nước cứng là nước chứa nhiều các ion:

Câu 10:

Chất thơm P thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. Chất P không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng, đồng thời không có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của P là công thức nào

Câu 11:

Cấu hình của ion Fe3+ là

Câu 12:

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm (Z=13)

Câu 13:

Số đồng phân bậc một của amin có công thức phân tử C4H11N là

Câu 14:

Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

Câu 15:

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan

Câu 16:

Hỗn hợp A gồm 3 kim loại: Cu, X, Fe. Để tách rời kim loại X ra khỏi hỗn hợp A mà không làm thay đổi khối lượng X, dùng 1 hóa chất duy nhất là muối nitrat sắt. Kim loại X là

Câu 17:

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?

Đề thi thử môn Hóa THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1

Câu 18:

Ứng dụng không hợp lí của crom là

Câu 19:

Trường hợp nào sau đây nước được coi là không bị ô nhiễm

Câu 10:

Dung dịch sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu) là

Đáp án:

 1. D
 2. D
 3. B
 4. D
 5. A
 6. A
 7. B
 8. D
 9. D
 10. D
 11. D
 12. B
 13. D
 14. C
 15. D
 16. B
 17. B
 18. C
 19. A
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1