Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1

Soanbai123.com xin mời các em học sinh làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1 để tự đánh giá và hệ thống kiến thức của mình. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong kì thi sắp tới, chúc các em đạt kết quả cao!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thái Phúc, Thái Bình (Lần 1)

Câu 1:
Cho thứ tự trong dãy điện hóa của một cặp oxi hóa-khử như sau Al3+/Al; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Pb2+/Pb; Ag+/Ag. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 2:
11,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al phản ứng hết với dung dich HCl dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cho 22 gam hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là
Câu 3:
Cho dãy các chất sau anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozo, saccarozo, vinyl fomat. Số chất trong dãy khi đốt cháy hoàn toàn có số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 tham gia phản ứng là
Câu 4:
Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong khí trơ thu được 12,32 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dd NaOH, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
Câu 5:
Khi đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Trong mật ong có tới 40% chất X làm cho mật ong có vị ngọt sắc. X là chất nào trong các chất sau
Câu 6:

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế này là 88%. Thể tích axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần dùng để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat là

Câu 7:
Cho các chất sau FeCO3, Fe3O4, FeS, FeS2. Nếu hòa tan hoàn toàn cùng số mol mỗi chất trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì số mol H2SO4 đã phản ứng lớn nhất ở phản ứng với
Câu 8:

Trong số các chất dưới đây chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Câu 9:
Trong các trường hợp dưới đây trường hợp không xảy ra phản ứng là
Câu 10:
Cấu hình electron của nguyên tử Cr (Z = 24) ở trạng thái cơ bản là
Câu 11:
Công thức phân tử nào sau đây không thể của este
Câu 12:
Khi thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong môi trường kiềm ta thu được sản phẩm là
Câu 13:
Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,168 lít khí H2 (đktc) và 3,08 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
Câu 14:
Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ). Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 450 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được 200 gam kết tủa nữa. Hiệu suất của phản ứng lên men là
Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1

Câu 15:
Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
Câu 16:
Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Khi cho các chất sau tác dụng với dung dịch X: Cu, Mg, Al, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu trường hợp phản ứng hóa học xảy ra không phải là phản ứng oxi hóa – khử
Câu 17:

Cho các chất glucozo, saccarozo, tinh bột, glixerol và các phát biểu sau:
(a) Có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, to.
(b) Có 2 chất có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.
(c) Có 3 chất mà dung dịch của nó có thể hòa tan được Cu(OH)2.
(d) Cả 4 chất đều có nhóm –OH trong phân tử.
Số phát biểu đúng là

Câu 18:
Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(CH3)COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là
Câu 19:
Cho 28,88 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch HNO3 1,45M thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỷ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là
Câu 20:
Cho dãy các kim loại: Fe, Au, Al,Cu. Kim loại dẫn điện kém nhất là

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh (Lần 2) – Đề 1