Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2

Câu 1:

Cho các chất sau: Fe, Cu, Zn, ZnO, FeO, Fe(NO3)2, Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch AgNO3 là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C.  4
 • D. 5

Câu 2:

Thí nghiệm nào sau đây Fe bị ăn mòn điện hóa?

 • A. Gắn  Fe với Zn rồi để trong không khí ẩm.
 • B. Cho Fe vào dung dịch HCl, sau đó cho vài giọt CuSO4
 • C. Cho Fe vào dung dịch FeCl3
 • D. Cho Zn vào dung dịch FeSO4

Câu 3:

Trong các kim loại Fe, Al, Cu, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất là:

 • A. Fe
 • B.  Al
 • C. Cu
 • D. Au

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Fe và Al đều tan trong dung dịch H2SO4 loãng nguội.
 • B. Cu và Ag đều tan trong dung dịch HNO3 loãng.
 • C. Cu và Ag đều tan trong dung dịch FeCl3.
 • D. Cu và Ag đều phản ứng với O3 ở điều kiện thường.

Câu 5:

Cho các chất sau: Al, Al2O3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2, NaHCO3. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl là:

 • A. 3
 • B.  4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:
a. Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được α- aminoaxit.

 1. Tơ capron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
 2. Tơ nitron, tơ nilon-6,6 đều thuộc loại poliamit.
 3. NH2CH2COOCH3là chất có tính lưỡng tính.
  e.  Hidro hóa glucozo, fructozo đều thu được sobitol.

Số phát biểu đúng là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 7:

Cho các phát biểu sau:

 1. Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
 2. Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
 3. Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+trong dung dịch thành Ag.
 4. Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.
 5. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl3và dung dịch HNO3.

Số phát biểu đúng là

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.
Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 2

Câu 8:

Cho các phát biểu sau:

 1.  Glucozo và metylacrylat đều làm mất mất màu dung dịch brom.
 2.  Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
 3.  Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp.
 4.  Cho Ba vào dung dịch CuSO4có khí không màu thoát ra.
 5. Vật liệu bằng thép để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa.
 6. Các kim loại nhóm IA, IIA đều phản ứng được với nước.

Tổng số phát biểu đúng là:

 • A.  6
 • B. 3
 • C. 4
 • D.  5

Câu 9:

Hỗn hợp X gồm glixin, alanin, axit glutamic trong đó oxi chiếm 41,719% theo khối lượng. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa (m +5,94) gam muối. Giá trị của m là:

 • A. 18,71
 • B. 19,71
 • C. 20,71
 • D. 21,71

Câu 10:

Hòa tan hoàn toàn 10,77 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,728 lít khí (đktc). Khối lượng của Al trong X là

 • A. 8,1
 • B. 4,05
 • C. 6,75
 • D. 5,4

Đáp án:

 1. B
 2. B
 3. C
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. D
 9. C
 10. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 2