Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2

Đề thi thử  môn Hóa THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Ngữ văn hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1

Câu 1:

Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác?

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

Số phát biểu đúng là

Câu 3:

Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh ra 64,8 gam bạc. Giá trị của m là

Câu 4:

Chất nào dưới đây là đisaccarit?

Câu 5:

Chất béo triolein có công thức là

Câu 6:

Este CH3COOC2H5 có tên gọi là

Câu 7:

Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp các amin sau phản ứng thu được 26,88 lít CO2 (đktc); 37,8 gam H2O và 6,72 lít N2. Giá trị cuả m?

Đề thi thử  môn Hóa THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) - Đề 2

Đề thi thử  môn Hóa THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2

Câu 8:

Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?

Câu 9:

Cho m gam hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng vừa hết với các chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị m là

Câu 10:

Đun nóng 3,42 gam mantozơ trong môi trường axit, đun nóng. Trung hòa axit sau phản ứng rồi cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dd NH3, đun nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ là

Câu 11:

Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử glyxin là

Câu 12:

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 13:

Fe nguyên chất bị ăn mòn điện hóa khi nhúng vào dung dịch nào dưới đây?

Câu 14:

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là

Câu 15:

Điện phân 500ml dung dịch NaCl 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam khí ở anot. Giá trị của m là

Câu 16:

Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với Cu(OH)2?

Câu 17:

Cho từ từ vào dung dịch NaOH vào dung dịch X gồm HCl và Al(NO3)3, quá trình phản ứng được nhà khảo sát thể hiện trên đồ thị dưới đây. Biểu thức nào sau đây đúng?
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

Câu 18:

Nhúng một thanh Mg vào 200ml dung dịch AgNO3 1M đến khi phản ứng hoàn toàn. Nhấc thanh Mg ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng thanh Mg

Câu 19:

Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng Pt, sản phẩm thu được ở cực âm là

Câu 20:

Thủy phân hoàn toàn 0,5 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
 7. C
 8. D
 9. D
 10. B
 11. D
 12. D
 13. D
 14. D
 15. B
 16. C
 17. C
 18. A
 19. D
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 3) – Đề 2