Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1

Câu 1:

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng, không phản ứng được với Na là:

Câu 2:

CH3COOC6H5 có tên gọi là:

Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

Câu 4:

Chất không bị thủy phân trong môi trường axit là:

Câu 5:

Chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Câu 6:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu 7:

Công thức của alanin là:

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Câu 10:

Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Cu, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là:

Câu 11:

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 1

Câu 12:

Dãy gồm các kim loại đều được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối tương ứng là:

Câu 13:

Cho các chất sau: CH3COOH, CH3COOCH3, NH2CH2COOH, CH3COONH4. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là:

Câu 14:

Chất X có công thức C4H6O2, thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm thu được hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 15:

Este khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được hai muối là:

Câu 16:

Cho 400 ml dung dịch glucozo 0,5M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu 17:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với Cu(OH)2 là:

Câu 18:

Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:

Câu 19:

Số amin bậc I có công thức phân tử C3H9N là

Câu 20:

Cho 0,2 mol Glixin vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. D
 6. D
 7. B
 8. C
 9. D
 10. A
 11. D
 12. A
 13. D
 14. C
 15. D
 16. C
 17. B
 18. B
 19. A
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – Đề 1