Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Hóa học hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

Câu 1:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.

(4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là

Câu 2:

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:

 

Phương trình hóa học của phản ứng tạo thành khí Z là

Câu 3:

Khi thuỷ phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

Câu 4:

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 5:

Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 6:

Cho mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-. Hóa chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 9:

Số đồng phân cấu tạo là tetrapeptit có cùng công thức phân tử C9H16O5N4 là

Câu 10:

Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử anilin (C6H5NH2) là

Câu 11:

Metylamin không phản ứng với

Câu 12:

Cho 9 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Câu 13:

Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

Câu 14:

Cho m gam axit glutamic (HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

Câu 15:

Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa và CH3CHO?

Câu 16:

Công thức phân tử của tristearin là

Câu 17:

Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc I có cùng công thức phân tử C3H9N là

Câu 18:

Thành phần chính của đá vôi là

Câu 19:

Cho m gam kim loại Ba vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 20:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. A
 6. D
 7. B
 8. B
 9. D
 10. B
 11. C
 12. D
 13. A
 14. D
 15. B
 16. D
 17. C
 18. A
 19. B
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh Lần 1 – Đề 1