Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lại Sơn, Kiên Giang – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lại Sơn, Kiên Giang – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lại Sơn, Kiên Giang – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc – Đề 2

Câu 1:

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) và 400ml dung dịch HCl 0,1 M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng với vừa hết 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu 3:

Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

Câu 4:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit

Câu 5:

Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm trong dãy là:

Câu 6:

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Câu 7:

Vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Câu 8:

Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu 9:

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đù thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với:

Câu 10:

Kim loại cứng nhất là

Câu 11:

Chất X có công thức cấu tạo là CH3COOCH3. Tên gọi của X là:

Đề thi thử môn Hóa THPT Lại Sơn, Kiên Giang - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lại Sơn, Kiên Giang – Đề 1

Câu 12:

Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:

Câu 13:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 14:

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với:

Câu 15:

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 16:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

Câu 17:

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Câu 18:

Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong glucozơ

Câu 19:

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch.

Câu 20:

Cho 14 gam kim loại sắt tác dụng hoàn toàn với bột lưu huỳnh (đun nóng, không có không khí). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. D
 4. C
 5. A
 6. A
 7. C
 8. A
 9. C
 10. B
 11. C
 12. D
 13. C
 14. D
 15. D
 16. B
 17. C
 18. B
 19. A
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lại Sơn, Kiên Giang – Đề 1