Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 2

Câu 1:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

2) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn luôn là một số lẻ.

3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư thu được kim loại sau phản ứng.

5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Số phát biểu đúng là

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là

Câu 4:

Nguyên tử hay ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton?

Câu 5:

Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metyl amin, etylamin và propyl amin (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 6:

Chodungdịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì X là

Câu 7:

Chất có phản ứng màu biure là

Câu 8:

Cho dung dịch chứa 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

Đề thi thử môn Hóa THPT Đô Lương 1, Nghệ An - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1

Câu 9:

Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Dung dịch X không tác dụng với chất nào sau đây?

Câu 10:

Cho a mol sắt tác dụng với 1,25a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các chất trong dung dịch Y là

Câu 11:

Cho 0,15 mol alanin vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 12:

Glucozơ không thuộc loại

Câu 13:

Cho các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, Số dung dịch tác dụng được với dung dịch NaHCO3 là:

Câu 14:

Tơ visco không thuộc loại

Câu 15:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Câu 16:

Hợp chất X có công thức: CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 17:

Nếu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

Câu 18:

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, MgCl2, AlCl3, NaNO3 có thể dùng dung dịch

Câu 19:

Số amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là

Câu 20:

Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
 5. B
 6. A
 7. C
 8. D
 9. B
 10. D
 11. D
 12. A
 13. A
 14. D
 15. C
 16. C
 17. B
 18. D
 19. B
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An – Đề 1