Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 2

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr =88; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1:

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Câu 2:

Glucozơ không có tính chất nào dưới đây?

Câu 3:

Kim loại nào dưới đây không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội.

Câu 4.

Dung dịch của chất nào sau đây không làm thay đổi màu quỳ tím:

Câu 5:

Khi làm thí nghiệm phản ứng của Cu với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta đậy nút ống nghiệm bằng bông tẩm chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 6.

Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

Câu 7.

Cho m gam amin đơn chức bậc một X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được (m + 7,3) gam muối. Thể tích dung dịch HCl 2 M đã dùng là:

Câu 8:
Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, ala-gly-ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là
Câu 9:

Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1

Câu 10:

Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo?

Câu 11:

Poli(vinyl clorua) là sản phẩm trùng hợp của:

Câu 12:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp ba kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl thấy thoát ra 2,688 lít khí (đktc). Làm bay hơi dung dịch thu được 13,82 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 13:

Este vinyl axetat có công thức là

Câu 14:

Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là

Câu 15:

Xà phòng hóa hoàn toàn 37,38 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thu được 3,864 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là

Câu 16:

Thủy phân hoàn toàn 10,75 gam một este X trong NaOH dư, thu được 11,75 gam muối. Mặt khác, cũng 10,75 gam X có thể làm mất màu vừa hết 100 gam dung dịch Br2 20%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 liên kết π. Tên gọi của X là

Câu 17:

Hòa tan hết 1 lượng Na vào dung dịch HCl 10% thu được 59,15 gam dung dịch gồm NaCl và NaOH và 2,24 lít H2 (đktc). Nồng độ % NaCl trong dung dịch thu được là:

Câu 18:

Nhận định nào sau đây là sai?

Câu 19:

Este X đơn chức, chứa vòng benzen. Trong X thì oxi chiếm 23,53 % về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn 10,88 gam X trong NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m không thể là:

Câu 20:

Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân lại thấy nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra là:

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. A
 5. C
 6. A
 7. D
 8. D
 9. C
 10. A
 11. C
 12. D
 13. B
 14. A
 15. C
 16. D
 17. C
 18. D
 19. C
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh – Đề 1