Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Đề thi thử môn Sinh THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Mời các bạn học sinh lớp 12 tham gia ôn tập và rèn luyện cho kì thi THPT Quốc gia năm 2016 với bài test Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội trên trang Soanbai123.com.Đề thi giống với cấu trúc đề thi đại học gồm 50 câu trắc nghiệm xoay quanh nội dung kiến thức đã học. Tham gia làm bài và củng cố lại kiến thức nhé!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – Đề số 1

Câu 1:
Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anticodon)?
Câu 2:
Một loài có bộ NST 2n = 14. Hãy cho biết số lượng NST ở thể một nhiễm là:
Câu 3:

Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ về:

1. Chiều tổng hợp               2. Các enzim tham gia                3. Thành phần tham gia

4. Số lượng các đơn vị nhân đôi                   5. Nguyên tắc nhân đôi

Các phương án đúng là:

Câu 4:
Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho 2 cây (P) thuần chủng khác nhau về cả 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cây đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gen thu được Fa. Biết rằng không xẩy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì f = 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không phù hợp với Fa?
Câu 5:
Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng: 241 hạt vàng: 80 hạt đỏ. Theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp tử về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là:
Câu 6:
Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị giữa A và B là 20%. Ở phép lai: , theo lí thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ:
Câu 7:

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A) Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi codon có thể mã hóa cho nhiều loại aa
 • B) Với 3 loại nucleotit A, U, G có thể tạo ra 24 loại bộ ba mã hóa aa
 • C) Tính phổ biến của mã di truyền có nghĩa là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền
Câu 8:

Phương pháp lai và phân tích con lai của Menden gồm các bước sau:

 1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết khoa học
 2. Lai các dòng thuần chủng khác nhau bởi một hay nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3
 3. Tạo các dòng thuần chủng khác nhau về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ
 4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết của mình

Trình tự các bước đúng:

Câu 9:

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

 1. Bộ ba đối mã của phức hợp met-tARN gắn bổ sung với codon mở đầu trên mARN
 2. Tiểu vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh
 3. Tiểu đơn vị bé của riboxom gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu
 4. Codon thứ nhất trên mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa1-tARN
 5. Riboxom dịch đi 1 codon trên mARN theo chiều 5′-3′
 6. Hình thành liên kết peptit giữa aa mở đầu và aa 1

Trình tự đúng:

Câu 10:

Cho các sự kiện diễn ra trong phiên mã

 1. ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu
 2. ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3′-5′
 3. ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc của gen có chiều 3′-5′
 4. Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã

Trình tự đúng khi nói về quá trình phiên mã là:

Câu 11:
Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, trong đó mỗi cặp NST đều có cấu trúc khác nhau. Nếu trong quá trình giảm phân có 3 cặp NST tương đồng mà mỗi cặp xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm thì số giao tử được tạo ra là:
Câu 12:

Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên 1 NST?

Câu 13:
Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nm?
Câu 14:
Ở 1 loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên 1 NST thường, hoán vị gen đã xẩy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái. Cho giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả hai tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả hai tính trạng trên (P) thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xẩy ra đột biến? Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về F2 là sai?
Câu 15:
Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào sau đây được sử dụng để giải thích quy luật di truyền Men đen?
Câu 16:
Thành phần nào sau đây không thuộc Operon Lac?
Câu 17:
Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về cơ chế gây đột biến của 5-BU?
Câu 18:
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hoán vị gen?
Câu 19:
Một người có 47 NST, NST giới tính gồm 3 chiếc trong đó có hai chiếc giống nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?
Câu 20:

Cho các nguyên nhân sau:

 1. Do NST đứt gãy, sau đó nối lại một cách không bình thường
 2. Do sự phân li không bình thường của NST, xảy ra ở kì sau của quá trình phân bào
 3. Do sự rối loạn quá trình trao đổi chéo xẩy ra ở kì đầu giảm phân I
 4. Do sự phá hủy hoặc không xuất hiện thoi phân bào

Số nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST là:

Câu 21:

Ở ngô, bộ NST 2n = 20. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể bốn đang ở kì sau của quá trình nguyên phân?

Câu 22:

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen. Khi giảm phân không có đột biến và trao đổi chéo xẩy ra, có thể tạo nên số loại tinh trùng là:

Câu 23:

Thành phần hóa học cấu tạo nên NST ở tế bào sinh vật nhân thực là:

Câu 24:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST. Cho cây dị hợp tử hai cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn:190 thân cao, quả dài: 440 thân thấp, quả tròn: 60 thân thấp, quả dài. Cho biết không xẩy ra đột biến. Tần số hoán vị gen là:

Câu 25:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là:

Câu 26:

Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội lặn hoàn toàn AaBbDd AaBbdd sẽ có:

Câu 27:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp hoa trắng, được F1 phân li theo tỉ lệ là 37,5% cây cao, hoa trắng: 37,5% cây thấp, hoa đỏ: 12,5% cây cao, hoa đỏ: 12,5% cây thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xẩy ra, kiểu gen của cây bố mẹ trong phép lai trên là:

Câu 28:

Cho các thông tin sau:
1. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp protein
2. Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất
3. Nhờ một enzim đặc hiệu, aa mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp
4. mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành
Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

Đề thi thử môn Sinh THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Đề thi thử môn Sinh THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

Câu 29:

Một hợp tử lưỡng bội tiến hành nguyên phân, trong lần nguyên phân thứ 3, ở 1 tế bào có cặp NST số 1 không phân li, các cặp NST khác phân li bình thường. Hợp tử này phát triển thành phôi, phôi này có bao nhiêu tế bào khác nhau về bộ NST?

Câu 30:

Khi nói về nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 31:

Gen B có chiều dài 204nm và có 1550 liên kết hidro bị đột biến thành alen b. Tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân liên tiếp 3 lần. Trong quá trình đó, môi trường nội bào đã cung cấp 3507 nucleotit loại A và 4893 nucleotit loại G. Dạng đột biến đã xẩy ra với gen A là:

Câu 32:

Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST:

Câu 33:

Dạng đột biến nào sau đây làm cho gen alen cùng nằm trên 1 NST?

Câu 34:

Một bazơnitơ của gen trở thành dạng hiếm thì quá trình nhân đôi ADN sẽ phát sinh dạng đột biến gen:

Câu 35:

Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, Men đen đã dùng phép lai nào?

Câu 36:

Ở ruồi giấm, cho phép lai ♂AB/ab x ♀Ab/aB với f = 40%, kiểu gen AB/Ab của đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 37:

Cho các bệnh và hội chứng ở người
1. Ung thư máu 2. Hồng cầu hình liềm 3. Bạch tạng
4. Hội chứng Đao 5. Máu khó đông 6. Hội chứng Tơcnơ
7. Hội chứng Claiphentơ 8. Bệnh mù màu 9. Bệnh phenyl keto niệu
Số bệnh và hội chứng do đột biến NST là:

Câu 38:

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là 1 :1 :1 :1 :2 :2?

Câu 39:

Một cơ thể có kiểu gen Đề thi thử đại học môn sinh. Khi giảm phân bình thường, không có hiện tượng trao đổi chéo, sẽ tạo ra loại giao tử abd với tỉ lệ là:

Câu 40:

Cho biết không xẩy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh một người con có hai alen trội của một cặp vợ chồng đều có kiểu gen AaBbDd là:

Câu 41:

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Ab/aB. Khi giảm phân xẩy ra trao đổi chéo, có thể tạo nên số loại giao tử:

Câu 42:

Trong quá trình sinh tổng hợp protein, ở giai đoạn hoạt hóa aa, ATP có vai trò cung cấp năng lượng:

Câu 43:

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AD/ad đã xảy ra hoán vị gen giữa các gen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xẩy ra hoán vị gen giữa các gen D và d là:

Câu 44:

Ở một loại sinh vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen A và a nằm trên NST thường số 1. Do đột biến, trong loài này đã xuất hiện thể ba ở NST số 1. Thể ba này có thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen đang xét?

Câu 45:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon- lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozơ và khi môi trường không có lactozơ?

Câu 46:

Đơn phân của AND là:

Câu 47:

Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai giữa cây AAAa x Aaaa cho đời con có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ:

Câu 48:

Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen A và a. Cho biết không có đột biến xẩy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con phân li kiểu gen 1:1?

Câu 49:

Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 trắng : 1 đỏ. Có thể kết luận, màu hoa được quy định bởi:

Câu 50:

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Hãy cho biết số loại thể ba nhiễm tối đa được tạo ra từ loài này?

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. B
 5. C
 6. D
 7. B
 8. A
 9. A
 10. B
 11. B
 12. D
 13. C
 14. C
 15. D
 16. A
 17. A
 18. A
 19. A
 20. A
 21. D
 22. A
 23. B
 24. C
 25. C
 26. A
 27. A
 28. B
 29. A
 30. D
 31. A
 32. A
 33. A
 34. D
 35. B
 36. C
 37. A
 38. C
 39. A
 40. A
 41. C
 42. C
 43. A
 44. B
 45. B
 46. B
 47. B
 48. D
 49. C
 50. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội