Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 Trường THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)

Đề thi thử môn Hóa THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)

Tham gia làm bài test Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 Trường THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2) trên trang Soanbai123.com để ôn tập và củng cố kiến thức môn Hóa, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải đề nhanh và chính xác. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 Trường THPT Thực hành cao nguyên Đăk Lăk (Lần 1)

Cho:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; I =127; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ni = 59; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1:

Saccarozơ thuộc loại:

Câu 2:

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

Câu 3:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra:

Câu 4:

Etilen không tác dụng với chất nào sau đây

Câu 5:

Sắt bị thụ động hóa bởi:

Câu 6:

Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu được:

Câu 7:

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

Câu 8:

Cho các phản ứng sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)

Các khí X, Y, Z lần lượt là:

Câu 9:

Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.
Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa học là:

Đề thi thử môn Hóa THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)

Đề thi thử môn Hóa THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)

Câu 10:

Cho 2,8 gam bột Fe và 2,7 gam bột Al vào 350 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi phản ứng kết thúc hoàn toàn thu được m gam chắt rắn. Giá trị m là:

Câu 11:

Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong BTH là:

 • A. X ở ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y ở ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.

Câu 12:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13:

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là:

Câu 14:

Phát biểu sai là:

Câu 15:

Hãy cho biết kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng?

Câu 16:
Hóa chất để phân biệt benzen, axetilen và stiren là:
Câu 17:
Chất nào sau đây là este?
Câu 18:
Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al(NO3)3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn ở đồ thị dưới đây.
Đề thi thử đại học môn hóa
Giá trị của a, b tương ứng là:
Câu 19:
Cho các vật liệu polime sau: (1) nhựa bakelit, (2) nilon-6,6, (3) cao su lưu hóa, (4) tơ visco, (5) polietilen, (6) nhựa PVC. Số vật liệu có thành phần chính là các polime tổng hợp là:
Câu 20:
Cách nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
Câu 21:
Cho cân bằng hóa học : 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k); ΔH < 0. Với các biện pháp sau:
(1) tăng nhiệt độ                                           (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng
(3) hạ nhiệt độ                                              (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5
(5) giảm nồng độ SO3                                  (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?
Câu 22:
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí H2(đktc). Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO3 dư, đun nóng, sau phản ứng được 537,6 ml một chất khí Y (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khí Y là:
Câu 23:
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a). Sục SO2 vào dung dịch KMnO4 loãng
(b). Cho hơi ancol etytic đã qua bột CuO nung nóng.
(c). Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4
(d). Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng
(e). Cho Fe2O3 vào dung dịch HI
(g). Nhiệt phân KHCO3
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:
Câu 24:
3 hidrocabon A, B, C kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó MC =2MA. Đốt cháy 0,2 mol chất B, sản phẩm khí cho hấp thu hoàn toàn vào dung dịch có chứa 0,4 mol Ba(OH)2. Kết thức phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
Câu 25:
Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen và anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?
Câu 26:
Cho các chất sau: axit fomic, metyl fomat, axit axetic, glucozơ, tinh bột, fomandehit, xenlulozơ, anđehit axetic, axetilen. Số chất có phản ứng tráng bạc là:
Câu 27:
Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:
Câu 28:
Đun nóng 7,2 gam CH3COOH với 6,9 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4) thì thu được 7,04 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:
Câu 29:
Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí CO2 (đktc). Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y?
Câu 30:
Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là:
Câu 31:
Cho các phát biểu sau:
(a) axit flohidric là axit yếu.
(b) Tính khử của các ion halogennua tăng dần theo thứ tự .
(c) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.
(d) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.
(e)Trong hợp chất các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa -1, +1, +5 và +7
(g) Trong các HX (X là các halogen) chỉ có HF, HCl được điều chế bằng phương pháp sunfat
(h) Tất cả các halogen đều oxi hóa được sắt (trong điều kiện thích hợp) tạo hợp chất sắt (III)
Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là:
Câu 32:
Cho phương trình hóa học: FeS + HNO3 —-> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + NO2↑ + H2O
(Biết tỉ lệ thể tích NO : NO2 = 3 : 4). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của chất bị oxi hóa là:
Câu 33:
Cho các nhận xét sau
(a) không nên bón phân đạm amoni cho loại đất chua.
(b) Độ dinh dưỡng của phân kali được tính bằng % khối lượng của kali.
(c) Amophot là hỗn hợp gồm (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.
(d) Phân ure có hàm lượng N là khoảng 46%.
(e) Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicsat của magie và canxi.
(f) Nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2SO4 và KNO3.
Số nhận xét sai là:
Câu 34:
Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5), HClO4 (6), H2CO3 (7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH là:
Câu 35:
Cho propan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C3H8, C3H4, C3H6 và H2. Tỉ khối của X so với H2 bằng x. Nếu cho 6,16 lít X (đktc) vào dung dịch brom (dư) thấy có 24 gam brom phản ứng. Giá trị của x là:
Câu 36:
Cho các phát biểu sau:
(1) Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(2) Phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau trong cùng một điều kiện.
(3) Hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.
(4) Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa cacbon hoặc chỉ chứa cacbon và hiđro.
(5) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C, thường gặp H, O, N, đôi khi gặp S, P, halogen và có thể có cả kim loại.
(6) Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
Số phát biểu đúng là:
Câu 37:
Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
Câu 38:
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.        (2) Cho khí CH3NH2 vào dung dịch MgCl2.
(3) Cho Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3.             (4) Cho khí etlien vào dung dịch KMnO4.
(5) Cho khí H2S vào dung dịch MgSO4.                             (6) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch MgSO4.
(7) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2                            (8) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3
(9) Cho HBr dư vào dung dịch anilin                                   (10) Sục H2S vào dung dịch Fe2(SO4)3
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là:
Câu 39:
Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
Câu 40:
Tiến hành điện phân 100 gam dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3; 0,1 mol CuCl2 và 0,16 mol HCl (với hai điện cực trơ) đến khi có khí bắt đầu thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Đem phần dung dịch cho tác dụng hết với 150 gam dung dịch chứa AgNO3, kết thúc phản ứng thu được 90,08 gam kết tủa và dung dịch Y chứa một muối duy nhất có nồng độ a%. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 41:
Hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam X trong khí trơ, thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm hai phần:
+ Phần 1 phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,008 lít khí H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn không tan.
+ Phần 2 (có khối lượng 39,72 gam) phản ứng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 10,752 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 42:
Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp Y gồm KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl, đun nóng, sau phản ứng thu được x mol Cl2. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 43:
Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 25,55%. Sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 17,28%. Thêm vào dung dịch X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 13,56%. Nồng độ % của MgCl2 trong dung dịch Y gần nhất với:
Câu 44:
Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anol (đktc). Nếu thời gian là 2t thì tổng thể tích khí thu được ở 2 điện cực là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là:
Câu 45:
Hỗn hợp X gồm H2 và hai anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 8,96 lít hỗn hợp X đi qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam và thoát ra 5,6 lít hỗn hợp khí Z. Tỷ khối của Z đối với H2 là 7,72. Biết tốc độ phản ứng của hai anken với hiđro là như nhau. Công thức phân tử và phần trăm về thể tích của anken có ít nguyên tử cacbon hơn trong X là:
Câu 46:
Cho 5,76 gam hỗn hợp X gồm FeS2, CuS và Fe(NO3)2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 5,376 lít khí (đktc) Y gồm NO2, SO2 và dung dịch Z có chứa ion SO42-. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được 8,85 gam kết tủa T. Lọc tách kết tủa rồi nung tới khối lượng không đổi thu được 7,86 gam chất rắn E. Trong E oxi chiếm 27,481% về khối lượng. Cho các phát biểu sau:
a) Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X là 62,5%
b) Tỉ khối của Y so với H2 là 26,75
c) Số mol NO2 trong Y là 0,1
d) Tất cả các chất trong T đều bị nhiệt phân
Số phát biểu đúng là:
Câu 47:
Đốt cháy một lượng peptit X được tạo bởi từ một loại a-aminoaxit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH cần dùng 0,675 mol O2, thu được N2; H2O và 0,5 mol CO2. Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4 : 2 với 450 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dug dịch sau phản ứng thu được 48,27 gam hỗn hợp chỉ chứa 2 muối. Biết tổng số liên kết peptit trong E là 16. Giá trị m là:
Câu 48:
Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 thu được (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl, đun nóng thu được dung dịch Z chỉ chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được 73,23 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nồng độ C% của Fe(NO3)3 có trong dung dịch T gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 49:
Hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức và một axit không no, đơn chức, có một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon. Khi cho a gam X tác dụng hết với CaCO3 thoát ra 1,12 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH khi cho 7,8 gam Y tác dụng hết Na thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu trộn a gam X với 3,9 gam Y rồi đun nóng có H2SO4 đặc xúc tác với hiệu suất H% thì thu được m gam este (biết hiệu suất của các phản ứng este hóa là như nhau ). Giá trị m theo a, H là:
Câu 50:
X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Nếu đun nóng 26,6 gam A với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 26,6 gam A phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1,5M và đun nóng, thu được dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. B
 4. D
 5. C
 6. A
 7. C
 8. A
 9. D
 10. D
 11. C
 12. A
 13. C
 14. A
 15. D
 16. B
 17. D
 18. C
 19. A
 20. A
 21. D
 22. C
 23. B
 24. B
 25. B
 26. B
 27. A
 28. A
 29. B
 30. B
 31. C
 32. D
 33. B
 34. C
 35. D
 36. A
 37. C
 38. C
 39. A
 40. D
 41. A
 42. C
 43. D
 44. A
 45. A
 46. A
 47. B
 48. C
 49. A
 50. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 Trường THPT Phương Xá, Phú Thọ (Lần 2)