Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề thi thử môn Sinh THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1)

Xin gửi tới quý thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1) để làm tài liệu giảng dạy và ôn tập. Các em hãy ôn tập chăm chỉ để đạt được điểm số cao nhất, chinh phục cổng trường đại học nhé, chúc các em học giỏi!

Làm thêm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 – 2017

Câu 1:
Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng
Câu 2:
Một quần thể có TPKG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi cho tự phối là
Câu 3:
Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là
Câu 4:
Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là
Đề thi thử môn Sinh THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề thi thử môn Sinh THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1)

Câu 5:
Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai Aabb × aaBb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ
Câu 6:
Tiến hoá nhỏ là quá trình
Câu 7:
Người đứng thẳng đầu tiên là
Câu 8:
Không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là
Câu 9:
Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là
Câu 10:
Ở đậu Hà lan, mỗi gen quy định một tính trạng/1 NST, trội hoàn toàn. Khi cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ kiểu hình
Câu 11:
Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích lũy các
Câu 12:
Ở một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen AABB ở đời con là
Câu 13:
Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là
Câu 14:
Hoán vị gen có hiệu quả đối với kiểu gen nào?
Câu 15:
Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li 1 cặp nhiễm sắc thể Dd trong phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu nhiễm sắc thể là
Câu 16:
Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Người phụ nữ bình thường có bố bị máu khó đông, chồng chị ta không bị bệnh này. Xác suất sinh con trai đầu lòng bị máu khó đông của cặp vợ chồng này là
Câu 17:
Điểm quan trọng trong sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là
Câu 18:
Một gen bình thường chứa 1068 liên kết hyđrô và 186 Guanin. Đột biến xảy ra dẫn đến gen tăng 1 liên kết hyđrô nhưng không thay đổi chiều dài. Kết luận nào sau đây sai?
Câu 19:
Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là
Câu 20:
Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu sự tác động của một trong 2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác động của cả 2 gen trội này cho hoa màu trắng. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phép lai P: AaBb x Aabb
Câu 21:
Biết 1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AABBDd x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là
Câu 22:
Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là
Câu 23:
Số loại giao tử có thể tạo ra cơ thể từ kiểu gen AaBbDd
Câu 24:
Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 2 cặp tương đồng được gọi là
Câu 25:
Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình
Câu 26:
Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là
Câu 27:

Ở người bệnh máu khó động nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên NST Y. Cặp bố mẹ có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác xuất 25% là

Câu 28:
Nếu thế hệ P tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1 sẽ là
Câu 29:
Quy trình kĩ thuật từ tế bào tạo ra giống vật nuôi, cây trồng mới trên quy mô công nghiệp gọi là
Câu 30:
Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?
Câu 31:
Mạch gốc của gen ban đầu: 3′ TAX TTX AAA… 5′. Cho biết có bao nhiêu trường hợp thay thế nuclêôtit ở vị trí số 7 làm thay đổi codon này thành codon khác?
Câu 32:
Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp di truyền tế bào là phương pháp
Câu 33:
Một gen bị đột biến ở vùng mã hóa nên sản phẩm prôtêin tổng hợp từ gen đó bị mất 1 axit amin và có 2 axit amin khác bị thay đổi so với prôtêin tổng hợp từ gen ban đầu. Dạng đột biến xẩy ra ở gen trên là
Câu 34:
Ở người, tính trạng tóc quăn do gen trội A, tóc thẳng do alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ – lục do gen lặn m chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường, sinh một con trai tóc thẳng, mù màu đỏ – lục. Kiểu gen của người mẹ là
Câu 35:
Cho phép lai AB/ab x AB/ab. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen A và B là trội hoàn toàn, khoảng cách trên bản đồ di truyền của hai gen trên là 20cM. Tỉ lệ kiểu hình trội về cả hai tình trạng được mong đợi ở thế hệ F1 là bao nhiêu?
Câu 36:

Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen Aaaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là

Câu 37:
Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những loài
Câu 38:
Màu lông ở thỏ Himalaya được hình thành phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 39:
Ở một loài thực vật, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là
Câu 40:
Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng.

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh (Lần 1)