Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) – Đề 1

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) – Đề 1

Xin mời các em học sinh làm bài Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) – Đề 1 để kiểm tra lại kiến thức của mình. Chúc các em đạt điểm cao nhất trong kì thi sắp tới!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Lần 1) – Đề 1

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108.
Câu 41:
Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X l
Câu 42:
Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
Câu 43:
Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
Câu 44:
Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?
Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) - Đề 1

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) – Đề 1

Câu 45:
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
Câu 46:
Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có mà
Câu 47:
Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
Câu 48:
Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
Câu 49:
Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
Câu 50:
Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?
Câu 51:
Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là
Câu 52:
Kim loại crom tan được trong dung dịch
Câu 53:
Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là
Câu 54:
Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là
Câu 55:
Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
Câu 56:
Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là
Câu 57:
Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là
Câu 58:

Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

Câu 59:
Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là
Câu 60:
Phát biểu nào sau đây sai?

Thảo luận cho bài: Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) – Đề 1