Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Thế giới động vật đa dạng phong phú

A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Đặc điểm chung nào của động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

Câu 2. Hãy kê tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá ?

Câu 3. Hãy kê tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh ?

B – HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Đánh dấu + vào  chỉ câu trá lời đứng nhất trong các câu sau. Đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh là :

 a) Dị dưỡng, di chuyển bằng chân già, roi, lông bơi ;

 b) Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống ;

 c) Gây bệnh cho người và động vật;

 d) Sinh sản vô tính hoặc hữu tính. 

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Đáp án : b.

Câu 2. Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là : các loại trùng roi và các loại trùng cỏ… Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhỏ khác. Các động vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thúy sinh khác (ốc, tôm…).

Câu 3. Một số động vật nguyên sinh gây bệnh cho người là :

– Trùng kiết lị : bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây bệnh ở ruột người.

– Trùng sốt rét: do muồi cmôphen truyền từ người này sang người khác.

– Trùng gây bệnh ngủ ở Châu Phi : do ruồi tsê – tsê truyền từ người này sang người khác.

Thảo luận cho bài: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh