Chương I: Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều

Chương I: Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều

Chương I: Bài tập cộng thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động

Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều. Các dạng bài tập chuyển động tròn biến đổi đều. Phương pháp giải bài tập chuyển động tròn biến đổi đều chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều, gia tốc góc
Tóm tắt lý thuyết chuyển động tròn biến đổi đều

Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều
Bài tập 1: Một chất điểm chuyển động tròn có bán kính quỹ đạo R với gia tốc góc không đổi 2 rad/s2 từ trạng thái đứng yên. Tính
a/ Vận tốc góc ở thời điểm t
b/ Tọa độ góc ở thời điểm t
c/ Vận tốc, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến ở cùng thời điểm t

chọn to=0 => Δt=t => vo=0; ωo=0; γγ=2rad/s2.
a/ ω=γγ.t=2t (rad/s)
b/ φ=0,5γγ.t2 = t2 (rad)
c/ v=ω.R=2R.t (m/s)
at=Δv/t=2R
an=v2R=ω2.Rv2R=ω2.R=4R.t2

Bài tập 2: Một xe chuyển động chậm dần đều trên quãng đường 800m có dạng cung tròn bán kính R=800m. Vận tốc ở đầu quãng đường là 54km/h và ở cuối quãng đường là 18km/h.
a/ Tính gia tốc toàn phần của tàu tại điểm đầu và điểm cuối của quãng đường.
b/ Thời gian cần thiết để tàu đi hết quãng đường đó.

vo=54km/h=15m/s; v=18km/h=5m/s; s=800m; R =800m
a/ v2 – vo2=2at.s => at=-0,125m/s2
Gia tốc toàn phần của tàu tại thời điểm đầu:
ao=a2t+v4oR2at2+vo4R2=0,28125(m/s2)
Gia tốc toàn phần của tàu tại thời điểm cuối:
ac=a2t+v4R2at2+v4R2=0,03125 (m/s2)
b/ v=vo + at.t => t=80s

Bài tập 3: Một đĩa chia thành n hình quạt đều nhau quay chậm dần đều. Một kim chỉ thị ở ngoài gần mép đĩa. Hình quạt thứ 1 đi qua kim trong thời gian 4s, hình quạt thứ 2 đi qua kim trong thời gian 5s. Sau đó, đĩa quay thêm được 1 góc bằng 0,75π rồi dừng lại. Tính gia tốc của đĩa.

Chương I: Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều

Chương I: Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều

t1=4s; t2=5+4=9s
φ1=ωo.t1 + 0,5. γγt12=4ωo + 8γγ
φ2=ωo.t2 + 0,5γγt22=9ωo + 40,5γγ=2φ1=8ωo + 16γγ
=>ωo=- 24,5γγ (1)
ω2 = ωo + 9γγ
ω32 – ω22=2. γγ.(0,75π)
=> – (ωo + 9γγ)2=2.γγ.(0,75π) (2)
từ (1) và (2) => γγ=0,019604 (rad/s2)

Thảo luận cho bài: Chương I: Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều