Unit 5: Natural Wonders of The World-Looking back

Unit 5: Natural Wonders of The World-Looking back

Unit 5: Natural Wonders of The World-Project

1    Label the things in nature you can see in this picture.

Unit 5: Natural Wonders of The World-Looking back

Unit 5: Natural Wonders of The World-Looking back

Hướng dẫn:

Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.

1. mountain      2. waterfall      3. forest      4. cave     5. desert

6. lake           7. beach         8. island     9.valley

 

2    Write the words.

đồ vật

Hướng dẫn:

Viết các từ

1. scissors         2. sleeping bag         3. compass        4. flash-light/ torch

5. pain killers       6. plaster

 

3. Fill the gaps in the following sentences.

1.      It’s the________________ (hot) desert in the world.

2.      The Mekong is the_________________ (long) river

in Viet Nam.

3.       Fansipan is the____________(high) mountain in Viet Nam.

4. Ho Chi Minh City is the _________(large) city in Viet Nam.

5. The boat trip was the______ (good) experience of my life.

Hướng dẫn:

Điền vào chỗ trông trong những câu sau.

1.hottest        2. longest         3. highest        4. largest        5. best

  1.  Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.
  2. Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.
  3. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.
  4. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.
  5. Chuyên đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.

4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example.

A

B

Your answer
1. Everest a. bay 1 – d
2. Loch Lomond b. desert
3. Ha Long c. freshwater lake
4. Ayers d. mountain
5. The Sahara e. rock
Hướng dẫn:

Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.

A

B

Your answer
1. Everest a. bay 1 – d
2. Loch Lomond b. desert 2 — c
3. Ha Long c. freshwater lake 3 – a
4. Ayers d. mountain 4 — e
5. The Sahara e. rock 5 – b

5     Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know.

A: What is Everest?

B: I think it is the highest mountain in the world.

A: What is Loch Lomond?

B: I don’t know. Do you know it?

A: Yes. It is the largest freshwater lake in Great Britain, (or: No, I don’t).

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp và thực hành bài đàm thoại sau. Bàn luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên trong phần 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết.

A: Everest là gì?

B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

A: Loch Lomond là gi?

B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

6     Complete the dialogue.

A: It’s dangerous to go hiking there. You (1)______

tell someone where you are going.

B: Yes. And I (2)________ take a warm coat. It is very

cold there.

A: Yes, and you (3) _______ take a mobile phone. It’s very important.

B: OK, and I (4)_______ take all necessary things along with me.

Hướng dẫn:

Hoàn thành bài đàm thoại sau.

(1) must (2) must (3) must (4) must

A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

Thảo luận cho bài: Unit 5: Natural Wonders of The World-Looking back