Unit 5: Natural Wonders of The World-Communication

Unit 5: Natural Wonders of The World-Communication

Unit 5: Natural Wonders of The World-Skills 1

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

tent (lều)

torch (ngọn đuốc, đèn pin)

sun hat (nón đi nắng)

waterproof coat (áo khoác chống thấm)

map (bản đồ)

mobile phone (điện thoại di động)

Unit 5: Natural Wonders of The World-Communication

Unit 5: Natural Wonders of The World-Communication

1 Read the travel guide entry.

GLOBETROTTER TRAVEL GUIDES

Description

The Himalayas is a mountain range. It’s very special. Why? It contains the world’s highest mountain – Mount Everest. Some of the world’s longest rivers begin here too. The area is diverse, with forests and many kinds of plants and animals.

Travel tips

A trip to the Himalayas is an unforgettable experience. Remember to follow some important advice.

 • You must follow the rules – you must ask before you visit the area.
 • Plan when to visit: the best time to visit is between April and June.
 • You mustn’t travel alone. Always go in a group.
 • You must tell people where you are going.
 • Carry only necessary things.
 • Bring the right clothes too – you don’t need shorts or T-shirts!

Hướng dẫn:

Đọc hướng dẫn du lịch.

GLOBETROTTER TRAVEL GUIDES

Hướng dẫn du lịch từ những người du lịch vòng quanh thế giới

Miêu tả

Himalaya là một dãy núi. Nó rất đặc biệt. Tại sao à? Nó có ngọn núi cao nhất thế giới – Núi Everest. Vài con sông dài nhất trên thế giới cũng bắt nguồn từ đây. Khu vực này phong phú với rừng rậm và nhiều loài thực vật và động vật.

Bí quyết du lịch

Một chuyến đi đến Himalaya là một kinh nghiệm không thể nào quên. Nhớ làm theo vài lời khuyên quan trọng.

 • Bạn phải tuân thủ các quy tắc – bạn phải hỏi trước khi bạn đến thăm khu vực này.
 • Lên kế hoạch khi nào đi: thời điểm đi tốt nhất là giữa tháng 4 và tháng 6.
 • Bạn không được du lịch một mình. Luôn đi theo nhóm.
 • Bạn phải nói cho mọi người biết nơi bạn sắp đi.
 • Chỉ mang những thứ cần thiết.
 • Mang quần áo phù hợp – không mang quần ngắn hoặc áo sơ mi.

2. Now make a list of the things you must take to the Himalayas. Then add things you mustn’t take

MUST MUSTN’T
Example:

compass

Hướng dẫn:

Lập một danh sách gồm những thứ mà bạn phảỉ mang đến Himalaya. Sau đó thêm những thứ mà bạn không được mang.

Must (Phải mang)

Mustn’t (Không mang)

compass (la bàn), cane (gậy), sleeping bag (túi ngủ), sun hat (nón đi nắng), sun glasses (kính mát), waterproof coat (áo khoác chống thấm nước), waterproof shoes (giày chống thấm nước), painkiller (thuốc giảm đau), sun cream (kem chống nắng) scissor (kéo), t-shirt (áo sơ mi), short (quần ngắn), dress (đầm)

3       Role-play being a tour guide and a tourist. Tell your partner what to prepare for their trip to the Himalayas. Try to give reasons.

Example:

A: I want to go to the Himalayas.

B: OK. I think you must take a waterproof coat. It’s the highest mountain in the world. It’s cold and rainy there!

A: Yes. Anything else?

B: …

Hướng dẫn:

Đóng vai là hướng dẫn viên và khách du lịch. Nói cho bạn về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến di của họ đến Himalaya. CỐ gắng đưa ra lý do.

A: I want to go to the Himalayas. Tôi muốn đến núi Mimalaya.

B: Ok. I think you must take a waterproof coat. It’s the highest mountain in the world. It’s cold and rainy here. Được thôi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Nó lạnh và có mưa ở đó!

A: Yes. Anything else? Vâng. Còn gì nữa không?

B: You must take painkiller. Because the weather and height there can make you sick. Bạn phải mang theo thuôc giảm đau. Bởi vì thời tièt và độ cao ở đó có thể làm bạn bệnh.

A: Yes, anything else? Vâng. Còn gì nữa không?

B: You must take compass. You need to find the direction to go to the top c: mountain. Bạn phải mang theo la bàn. Bạn cần tìm phương hướng ả: đến đỉnh núi.

4       Perform your role-play for the class.

Hướng dẫn:

Thực hiện vai của em trong lớp.

Thảo luận cho bài: Unit 5: Natural Wonders of The World-Communication