Unit 2: My home-A closer look 1

Unit 2: My home-A closer look 1

Unit 2: My home-A closer look 2

1. Look at the house below. Name the rooms of the house.

Unit 2: My home-A closer look 1

Unit 2: My home-A closer look 1

Hướng dẫn:

Nhìn vào ngôi nhà bên dưới. Đặt tên các phòng trong nhà.

a. living room (phòng khách)    b. bedroom (phòng ngủ)

c. attic (gác mái)            d. bathroom (phòng tắm)

e. kitchen (nhà bếp)                              f. hall (phòng lớn)

2. Name the things in each room in 1. Use the word list below. (You may use a word more than once.)

living room

lamp

wardrobe

toilet

sink

bedroom

bed

sofa

picture

television

kitchen

bath

table

cupboard

dishwasher

bathroom

chest of drawers

desk

fridge

cooker

hall

poster

light

chair

microwave

attic

air-conditioner

ceiling fan

Hướng dẫn:

Đặt tên cho những dồ vật có trong mỗi phòng ở mục 1. Sử dụng danh sách từ bên dướỉ (Em có thể sử dụng một từ nhiều hơn một lần).

  •  living room (phòng khách): lamp (đèn), picture (bức tranh), sofa (ghế trường kỷ), television (ti vi), air-conditioner (máy lạnh), table (bàn), chair ghế), ceiling fan (quạt trần)..
  • bedroom (phòng ngủ): bed (giường), picture/poster (tranh/áp phích), light (đèn), chest of drawer (ngăn kéo tủ), wardrobe (tủ quần áo), air- conditioner (máy lạnh),…
  •  kitchen (nhà bếp): cupboard (tủ bếp), fridge (tủ lạnh), microwave (lò vi sóng), cooker (bếp), dishwasher (máy rửa chén), light (đèn), sink (bồn rửa), table (bàn), chair (ghế),…
  • bathroom (phòng tắm): toilet (nhà vệ sinh), bath (bồn tắm), lỉght đèn), sink (bồn rửa),…
  • hall (phòng lớn): picture (tranh), air-conditioner (máy lạnh), light ‘đèn), table (bàn), chair (ghế), ceiling fan (quạt trần)…
  • 3. Listen and repeat the words.

Can you add any more words to the list?

Hướng dẫn:

Nghe và lặp lại từ. Em có thêm được từ nào không?

Các em mở CD lên, nghe và lặp lại các từ. Các em có thể thảo luận với nhau trong một nhóm ai là người nghe được nhiều từ hơn.

4. Think of a room. In pairs, ask and answer questions to guess the room.

Example:

A: What’s in the room?

B: A sofa and a television.

A: Is it the living room?

B: Yes.

Hướng dẫn:

Nghĩ về một căn phòng. Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi để đoán căn phòng đó.

Các em nghĩ về một căn phòng nào đó bằng trí tưởng tượng hay có tranh minh họa về căn phòng đó. Một bạn đặt câu hỏi và một bạn trả lời câu hỏi đó bằng những cấu trúc câu mà các em đã học

5. Listen and repeat the words.

Nghe và lặp lại từ

 

lamps

posters

sinks

fridges

tables

wardrobes

toilets

beds

6. Listen again and put the words in the correct column.

/z/

/s/

/iz/

Hướng dẫn:

Nghe một lần nữa và đặt từ vào đúng cột.

/z/

/s/

/iz/

posters, tables, wardrobes, beds lamps, sinks, toilets     fridges

7. Read the conversation below. Underline the final s/es in the words and write/z/, /s/or /iz/.

Mi: Mum, are you home?

Mum: Yes, honey. I’m in the kitchen. I’ve bought these new dishes and chopsticks.

Mi: They’re beautiful, Mum. Where did you buy them?

Mum: In the department store near our house. There are a lot of interesting things for the home there.

Mi: We need some pictures for the living room, Mum. Do they have pictures in the store?

Mum: No, they don’t. But there are some ceiling lights. We are buying two for the new apartment this week.

Mi: We also need two new vases, Mum.

Mum: That’s true. Let’s go to the store this weekend.

Hướng dẫn:

Đọc đoạn đàm thoại sau. Gạch dưới các từ có tận cùng là s/es và viết /z/, /s/ hoặc /iz/.

/z/

/s/

/iz/

things, pictures chopsticks, lights dishes, vases

 

Mi: Mẹ, mẹ có ở nhà không?

Mẹ: Có con yêu. Mẹ đang ở trong nhà bếp. Mẹ có mua vài cái đĩa và đũa mới. Mi: Chúng thật đẹp mẹ à. Mẹ mua ở đâu vậy?

Mẹ: Trong cửa hàng bách hóa gần nhà mình. Có nhiều thứ thú vị dành cho gia đình ở đó lắm

Mi: Chúng ta cần vài bức tranh cho phòng khách. Có bức tranh nào ở cửa hàng đó không mẹ?

Mẹ: Không, có vài đèn trần. Chúng ta sẽ mua 2 cái cho căn hộ mới trong tuần này

Mi: Chúng ta cũng cần 2 bình hoa mới.

Mẹ: Đúng rồi. Hãy đến cửa hàng vào cuốĩ tuần con nhé.

8. Listen to the conversation and repeat. Pay attention to /z/, /s/and /iz/ at the end of the words. Then practise the conversation with a partner.

Hướng dẫn:

Nghe bài đàm thoại và lặp lại. Chú ý đến âm /z/, /s/, /iz/ ở cuôi từ. Sau đó thực hành bài đàm thoại với một người bạn.

/z/: things, pictures

/s/: chopsticks, lights

/iz/: dishes, vases

Thảo luận cho bài: Unit 2: My home-A closer look 1