Unit 16: Where’s The Post Office?

Unit 16: Where’s The Post Office?

Lesson 1 Unit 16:

No, it isn’t. Turn left. It’s on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a)  Excuse me, where’s the park, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?

Go straight ahead. It’s at the end of the street.

Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường.

H Thank you.

Cảm ơn ạ

b) Excuse me, where’s the toilet, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

It’s over there, near the lake. Nó ở đằng kia, gần hồ.

Thanks a lot.                                    cảm ơn rất nhiều ạ.

I You’re welcome.                                        Không có chi.

Unit 16: Where's The Post Office?

Unit 16: Where’s The Post Office?

a)   Excuse me, is the museum near here?

Xin lỗi, có phải bảo tàng gần đây không ạ?

No, it isn’t. Turn left. It’s on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

Cảm ơn ạ.

b) Excuse me, where’s the post office?

Xin lỗi, bưu điện ở đâu ạ?

Turn righf. It’s between the supermarket and the cinema.

Rẽ phải. Nó ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim.

Thanks a lot.

Cảm ơn rất nhiều ạ.

You’re welcome. Không có chi.

2. Chỉ và đọc

a)   Excuse me, where’s the bus stop?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu ạ ?

It’s next to the stadium. Nó kế bên sân vận động.

b)   Excuse me, where’s the pharmacy?

Xin lỗi, tiệm thuốc tây/hiệu thuốc ở đâu ạ?

It’s opposite the market. Nó đối diện chợ.

c)   Excuse me, where’s the theatre? Xin lỗi, nhà hát ở đâu ạ?

It’s between the cinema and the supermarket.

Nó ở giữa rạp chiếu phim và siêu thị.

d) Excuse me, where’s the museum?

Xin lỗi, bảo tàng ở đâu ạ. Nó ở góc con đường.

It’s on the corner of the street.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trá lời những câu hỏi về phương hướng.

4. Nghe và đánh dấu chọn

Opposite the pharmacy (Đối diện nhà thuốc)

Between the supermarket and the cinema (ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim) Next to the stadium (Kế bên sân vận động) Go along the Street and turn left (Đi dọc theo con đường và rẽ trái)
The museum (Bảo tàng)

The supermarket (Siêu thị)

The bus stop (Trạm dừng xe buýt)

The post office (BƯU điện)

Where’s the…?

It’s next to/opposite… It’s between… and… It’s on the corner of… Turn right/left…

 

Audio script

1. Akiko:  Where’s the museum?

Nam: I’ll take you there.

Akiko: Is it far?

Nam: No, not at all. It’s next to the stadium. We can walk.

2. Akiko: Where’s the supermarket, Nam? Is it far from here? Nam: Not very far. Go along the street and turn left. Akiko: OK. Let’s go there.

3. Tony: I want to buy some presents.

Mai: OK Let’s go to the souvenir shops.

Tony: Are they far from here?

Mai: Yes, they are. We’ll go by bus.

Tony: Where’s the bus stop?

Mai: It’s opposite the pharmacy.

4. Tony: I’d like to send these postcards. Where’s the post office, Mai?

Mai: Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It’s between the supermarket and the cinema.

Tony: Thanks a lot, Mai.

Mai: You’re welcome.

5. Đọc và hoàn thành

1. opposite                Nhà hát đối diện sân vận động.

2. between               Rạp chiếu phim ở giữa nhà hát và siêu thị.

3. on the corner Sân vận động nàm ở góc con đường.

4. opposite          Trạm dừng xe buýt 1 đối diện trạm dừng xe buýt 2

5. next to                  Bưu điện kế bên trạm dừng xe buýt 1.

6. Chúng ta cùng hát

Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Nó ở góc,

Tại cuối con đường.

Xin lỗi, công viên ở đâu?

Công viên ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Sau đó rẽ trái.

Nó đối diện sân vận động.

Chúng ta cùng hát Where’s the bus stop?

Excuse me, where’s the bus stop?

Where’s the bus stop?

Go straight ahead.

It’s on the corner,

At the end of the street.

Excuse me, where’s the park?

Where’s the park?

Go straight ahead.

Then turn left.

It’s opposite the museum.

Lesson 2 Unit 16:

Hỏi và trả lời những câu hỏi về đi bằng cách nào để đến những nơi:the post office (bưu điện)/the supermarket (siêu thị)/the cinema (rạp chiếu phim)

1 Nhìn, nghe và lặp lại

a)   How can we get to the zoo, Nam?

Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam?

You can take a bus. Các bạn có thể đi xe buýt.

b)  Where’s the bus stop? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Go out of this building. Turn right. It’s on the next corner.

Đi ra khỏi tòa nhà này. Rẽ phải. Nó ở góc kế tiếp.

c)  What bus goes to the zoo? Xe buýt nào đi sở thú?

You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance.

Các bạn có thể đi xe buýt số 22. Nó dừng ngay lối vào của sở

d)   It’s very kind of you, Nam. Thanks a lot.

Bạn thật tốt bụng Nam à cảm ơn bạn thật nhiều.

You’re welcome. Không có chi.

2. Chỉ và đọc

a)   How can we get to the post office?

Chúng ta có thể đến bưu điện bàng cách nào?

You can walk for five minutes.

Bạn có thể đi bộ trong 5 phút.

b)   How can we get to Phu Quoc Island?

Chúng ta có thể đến đáo Phú Quốc bàng cách nào?

You can take a boaf. Bạn có thể đi bằng thuyền.

c)   How can we get to Sa Pa?

Chúng ta có thể đến Sa Pa bằng cách nào?

You can take a coach. Bạn có thể đi bằng xe khách.

d)   How can we get to Ho Chi Minh City?

Chúng ta có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào?

You can go by plane. Bạn có thể đi bằng máy bay.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về đi bằng cách nào để đến những nơi:

the post office (bưu điện)/the supermarket (siêu thị)/the cinema (rạp chiếu phim)

Ha Noi/Ho Chi Minh City/Singapore How can I get to…?

Tôi có thể đến… bằng cách nào?

You can… Tôi có thể…

4. Nghe và viết một từ vào mỗi ô

How can they get there?

(Họ có thể đến đó bàng cách nào?)

By…

(Bong…)

1. Akiko boat
2. Tony taxi
3. Mai coach
4. Linda plane

 

Audio script

1. Akiko: I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai?

Mai: You can take a boat from here in Ho Chi Minh City.

Akiko: Great ideaẽ Thanks a lot, Mai.

Mai: You’re welcome.

2. Tony: Where’s West Lake, Nam? Is it far from here?

Nam: Yes, quite far. Do you want to go there?

Tony: Yes, I do. How can I get there?

Nam: You can take a taxi.

3. Tony: Where are you going next weekend, Mai?

Mai: I’m going to Hau Giang Province.

Tony: Is it far from Ho Chi Minh City?

Mai: Yes, quite far.

Tony: How are you going to get there?

Mai: I think I’ll go by coach.

4. Linda: I have some friends in Ho Chi Minh City.

I’m going to see them next Sunday.

Mai: How are you going to get there?

Linda: By plane.

Mai: Great. It’s faster than by coach or train. Have a nice trip!

Linda: Thanks, Mai.

5. Viết về em

(1)  trip (2) zoo (3) foot (4) How (5) Have (6) welcome

Mai: Chúng ta sẽ có một chuyến đi học vào cuối tuần tới.

Akiko: Bạn sẽ đi đâu?

Mai: Chúng ta sẽ đi sở thú.

Akiko: Nó có xa so với từ trường bạn không?

Mai: Không, không xa lắm

 

Akiko: Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?

Mai: Đi bộ.

Tony: Tôi sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai.

Mai: Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?

Tony: Bằng máy bay bởi vì tôi không có nhiều thời gian

Mai: Chúc chuyến đi tốt đẹp!

Tony: cảm ơn bạn rất nhiều, Mai à.

Mai: Không có chi.

6. Chúng ta cùng chơi

Giving Directions (Cho lời hướng dẫn)

Where’s the cinema?

Rạp chiếu phim ở đâu?

We are here, at Lemon street. Turn right at Pear street. Go straight ahead. It’s on the corner of Apple street.

Chúng ta ở đây, tại đường Lemon. Rẽ phải là đường Pear. Đi thẳng về phía trước. Nó ở góc đường Apple.

Lesson 3 Unit 16:

Mình rất vui bạn sẽ viếng thăm mình. Bạn có thể đi bằng xe buýt số 12 tại đường West và xuống xe ở trạm dừng thứ 5.

1. Nghe và lặp lại

1. Where’s the post office?                          Bưu điện ở đâu?

It’s opposite the stadium.                      Nó đối diện sân vận động.

2. Where’s the cinema?                           Rạp chiếu phim ở đâu?

It’s next to the post office.                  Nó kế bên bưu điện.

3. Where’s the supermarket?                   Siêu thị ở đâu?

It’s on the corner of the street.       Nó ở trên góc đường.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó hỏi và trả lời

1.  b Rạp chiếu phim ở đâu?    Nó đối diện thư viện

2. b Nhà hàng ở đâu?              Nó kế bên sân vận động.

3. a Công viên ở đâu?            Nó ở trên góc con đường.

3. Chúng ta cùng ca hát

How can we get there?

Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?

Where’s the park?                                Công viên ở đâu?

It’s not very far.                                    Nó không xa.

How can we get there?

Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?

We can go on foot.                               Chúng ta có thể đi bộ.

Where’s the supermarket?                  Siêu thị ở đâu?

It’s at the end of the street. Nó ở ngay cuối con đường.

How can we get there?

Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?

We can take a taxi.                               Chúng ta có thể đi bằng taxi

Where’s the Phu Quoc Island? Đảo Phú Quốc ở dâu?

It’s very far from here.                          Nó rất xa so với ở đây.

How can we get there?

Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?

We can go by boat.                              Chúng ta có thể đi bằng thuyền.

4. Đọc và làm những bài tập sau

Linda thân mến,

Mình rất vui bạn sẽ viếng thăm mình. Bạn có thể đi bằng xe buýt số 12 tại đường West và xuống xe ở trạm dừng thứ 5. Sau đó đi bộ dọc theo con đường 5 phút. Bạn sẽ thấy đường Pear ở ngay cuối con đường. Rẽ trái và bạn sẽ thấy một hiệu thuốc tây phía bên tay trái. Nhà mình đối diện hiệu thuốc tây. Nó phía sau một tường rào màu xanh lá cây.

Hẹn gặp lại!

Tony

1) Tên những địa danh

1. bus stop 2. Pear Street 3. pharmacy 4. Tony’s house

2) Trả lời những câu hỏi

1. Linda nên đi xe buýt nào?

She should take bus Number 12.

Cô ấy nên đi xe buýt số 12.

2. Cô ấy nên xuống xe buýt ở đâu?

She should get off at the fifth stop.

Cô ấy nên xuống xe tợi trợm dừng thứ 5.

3. Tên đường ở ngay cuối con đường là gì?

It’s Pear Street.

Nó là đường Pear.

4. Đối diện nhà của Tony là gì?

A pharmacy is opposite his house.

Một hiệu thuốc đối diện nhà cậu ây.

5. Màu của tường rào nhà Tony màu gì?

It’s green.

Nó màu xanh lá cây.

5. Viết những chỉ dẫn

1. A: Where’s the park?

Công viên ở đâu?

B: You are here, at Lemon street. Go straight ahead. Turn right at Orange street. The park is on the corner of Orange street arc Apple Street.

Bạn ở đâu, ngay đường Lemon. Đi thẳng về phía trước, Rẽ phải tại đường Orange. Công viên ở góc đường Orange và đường Apple.

2. A: Where’s the pharmacy?

Hiệu thuốc tây ở đâu?

B: Go straight ahead. Turn right at Pear street. The pharmacy is on the corner of Pear street and Apple street and opposite the cinema.

Đi thẳng về phía trước. Rẽ phải tại đường Pear. Hiệu thuốc tây ở góc đường Pear và đường Apple và đối diện rợp chiếu phim.

Unit 16: Where’s The Post Office?

6. Dự án

Vẽ một bản đồ đơn giản chỉ đường đến nhà bạn từ trường của bạn.

1. Tô màu những ngôi sao

  • Bây giờ tôi có thể…
  • hỏi và trả lời những câu hỏi về chỉ dẫn và phương tiện đi lại.
  • nghe và gạch dưới, những đoạn văn về đưa ra chỉ dẫn.
  • đọc và gạch dưới những đoạn văn về đưa ra chỉ dẫn.
  • viết những chỉ dẫn.

Thảo luận cho bài: Unit 16: Where’s The Post Office?