Unit 1: My new School-Project

Unit 1: My new School-Project

Unit 2: My home-Getting started

1. YOUR DREAM SCHOOL Imagine your dream school. What does it look like?

What can you do there? Is it…

  • in a different town or country?
  •  a boarding school?
  •  a boys’/girls’school?

Does it have…

  •  a swimming pool?
  • video game rooms?
  •  a greenhouse or a farm?

Hướng dẫn:

Chia lớp thành các nhóm. Các em thảo luận về ngôi trường mơ ước bằng cách sử dụng những hình ảnh đã cho và trí tưởng tượng của mình, sau đó viết về chúng và dùng những hình ảnh đó để minh họa cho bài viết của mình

Trường học trong mơ của em

Hãy tưởng tượng vể ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào? Em có thể làm gì ở đó? Nó nằm ở:

  •  một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?
  • là trường nội trú?
  • là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có:

–   hồ bơi?

–   phòng trò chơi không?

–   nhà kính hay nông trại không?

Unit 1: My new School-Project

Unit 1: My new School-Project

2. Work in groups. Discuss your dream school.Then write about it and illustrate your writing.

Hướng dẫn:

Làm theo nhóm. Bàn luận về ngôi trường mơ ước. Sau đó viết vể nó và minh họa bài viết.

My dream school is located in Vung Tau, a seaside city. It’s new and modern. The school is a building surrounding a schoolyard/playyard. It has the computer room, dance room, canteen, swimming pool… The classroom is very large with airconditioner and fans. There is a big garden behind school 50 that the students plant many kinds of tree, flower, and vegetable there.

Ngôi trường mơ ước của tôi nằm ở Vũng Tàu, một thànli phố biển. Nó rất mới và hiện đại. Trường là một tòa nhà bao quanh một sân trường. Trường có phòng vi tínli, phòng nhảy, căn tin, hồ bơi… Phòng học rất rộng rãi với máy điều hòa và quạt. Có một khu vườn lớn sau trường để học sinh trồng nhiều loại cây, hoa và rau ở đó.

Thảo luận cho bài: Unit 1: My new School-Project