Tuần 26: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

TUẦN 26: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 1: AI LÀ GÌ

 Câu 1: Tìm câu kể “Ai là gì?” và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định) SGK TV4 tập 2 trang 78.

Gợi ý: Em xác định như sau:

a. – Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

* Tác dụng: Dùng để giới thiệu.

– Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

* Tác dụng: Dùng để nêu nhận định.

b. Ồng Năm là dân ngụ cư của làng này.

* Tác dụng: Dùng để giới thiệu.

c. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

* Tác dụng: Dùng để nêu nhận định.

Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm:

Gợi ý: Em xác định như sau:

– Nguyễn Tri Phương  // là người Thừa Thiên

CN                            VN

– Cả hai ông // đều không phải là người Hà Nôi

CN                VN

– Ông Năm // là dân ngụ cự của làng này.

CN                  VN

– Cần truc // là cánh tay kì diêu của các chú công nhân.

CN                   VN

Câu 3: Có lần, em cùng với các bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể chuyện đó, trong đoạn có sử dụng kiểu câu “Ai là gì?”

Gợi ý: Em viết như sau:

“Sau khi ăn cơm tối xong, em cùng với một sô” bạn trong nhóm đến thăm Hà – Hà bị bệnh hai ngày nay không đi học được. Chúng tôi vừa mới đến ngõ thì gặp bác gái.

– Chúng cháu chào bác ạ! Nghe tin Hà bị ốm, chúng cháu đến thăm Hà.

– Ồ, quý hóa quá! Các cháu vào đi – Mẹ Hà vừa mời chúng tôi vào nhà vừa nói.

Ba chúng tôi theo bác gái vào nhà. Mẹ Hà đánh thức Hà dậy. Thấy chúng tôi, Hà rất mừng. Chúng tôi ngồi xuống cạnh Hà hỏi thăm bệnh tình của bạn. Tôi quay lại thưa với mẹ Hà:

– Cháu xin giới thiệu với bác các bạn trong nhóm để bác biết. Cháu là Thanh con mẹ Phương. Bạn mặc áo hoa ngồi cạnh Hà là Thúy con bác Khánh xóm dưới. Còn đây là Phượng con bác Đạt gần nhà cháu. Bốn đứa chúng cháu cùng trong một tổ”.

Thảo luận cho bài: Tuần 26: Luyện tập về câu kể Ai là gì?