Tuần 32: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

TUẦN 32: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 1: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU

Câu 1: Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu đã cho ở các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 135)

Gợi ý: Đó là những trạng ngữ:

a) – Buổi sáng hôm nay, mùa đông…

– Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn…

– Thế mà qua một đèm mưa rào,

b) – Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích…

– Mỗi lần đứng trước những cái tranh làng Hồ giải trèn các lề phố Hà Nội, lòng tôi…

Câu 2: Thêm trạng ngữ trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.

Gợi ý: Em chọn và thêm trạng ngữ vào chỗ thích hợp sau:

a) “Cây gạo …………. Mùa đông, cây chỉ còn ……………. Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió …………………..”.

b) Ở Trường Sơn,… Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn… Có lúc, chim lại…”

TIẾT 2: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU

Câu 1: Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 141).

Gợi ý: Em xác định những trạng ngữ sau:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không khen được.

Câu 2: Điền các từ “nhờ, vì” hoặc “tại vì” vào chỗ trống (SGK TV4 tập 2 trang 141).

Gợi ý: Em chọn và điền vào chỗ trống như sau: a) – Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen.

– Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) – Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Câu 3: Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Gợi ý: Em có thể đặt như sau:

– Nhờ phát biểu thường xuyên trước lớp mà Hòa ăn nói mạch lạc trôi chảy.

Thảo luận cho bài: Tuần 32: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu