Tuần 25: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

TUẦN 25: LUYỆN CÂU VÀ TỪ

TIẾT 1:  CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?

Câu 1: Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68 – 69) trả lời các câu hỏi:

1. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”

2. Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

3. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành.

Gợi ý: Xác định các câu có dạng “Ai là gì?”, suy nghĩ để trả lời .yêu cầu của từng câu. Em trả lời như sau:

a. – Ruộng rẫy // là chiến trường

CN

– Cuốc cày // là vũ khí

CN

– Nhà nông // là chiến sĩ

CN

b. Kim Đồng và các bạn của anh // là những… Đội ta.

CN

* Chủ ngữ trong các câu trên do danh từ: “ruộng rẫy, cuốc cày, nhà nông” và cụm danh từ “Kim Đồng và các bạn của anh” tạo thành.

Câu 2: Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 69)

a. Tìm câu kể “Ai là gì?”

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Gợi ý: Em tìm và xác định như sau:

– Văn hóa nghệ thuât // cũng là một mật trận.

CN

– Anh chị em // là chiến sĩ mặt trận ấy.

CN

– Vừa buồn mà lai vừa vui // mới thực là nỗi niềm bông phượng.

CN

– Hoa phượng // là hoa học trò.

CN

Câu 3: Chọn từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể “Ai là gì?” (SGK TV4 tập 2 trang 69).

Gợi ý: Em chọn như sau:

A                          B

– Bạn Lan —>      là người Hà Nội

– Người  —>        là vốn quý nhất

– Cô giáo  —>     là người mẹ thứ hai của em

– Trẻ em   —>     là tương lai của đất nước

Càu 4: Đặt câu kế “Ai là gì?” với các từ ngữ sau làm chủ ngữ “Bạn Bích Vân; Hà Nội; Dân tộc ta”.

Gợi ý: Em tìm thêm bộ phận vị ngữ trả lời câu hỏi “là gì?” đằng sau các chủ ngữ thích hợp là được.

– Bạn Bích Vân là lớp trưởng của lớp em.

– Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

Thảo luận cho bài: Tuần 25: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?