Tuần 19: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

TUẦN 19: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 2

Câu 1: Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng “tài”

– Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa.

a) “Tài” có nghĩa là “Có khả năng hơn người bình thường”

b) “Tài” có nghĩa là tiền của.

Gợi ý: Em phân loại như sau:

a) Tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa.

b) Tài nguyên, tài trợ, tài sản.

Câu 2: Đặt câu với một trong các từ nói trên.

a) Trường em rất coi trọng chủ trương phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

b) Ông ngoại em đang công tác ở Sở Tài nguyên Môi trường.

Câu 3: Tìm trong các tục ngữ dưới đây những câu ca ngợi tài trí của con người.

a) Người ta là hoa đất

b) Chuông có đánh mới kêu

Đèn có khêu mới tỏ

c) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Gợi ý: Trong ba câu đã cho, có hai câu a và c là những câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người.

Câu 4: Em thích những tục ngữ nào ở bài tập (3)

Gợi ý: Mỗi câu tục ngữ đều có những giá trị riêng của nó. Cả ba câu trên đều rất hay, nhưng em thích nhất cău:

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Vì câu tục ngữ đã ca ngợi những con người từ tay không mà làm nên sự nghiệp lớn bằng trí tuệ và nghị lực của chính mình.

Thảo luận cho bài: Tuần 19: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật