Trùng Roi

Trùng Roi

A. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Có thế gặp trùng roi ở dâu ?

Câu 2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ?

Câu 3*. Khi di chuyến, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thê trùng roi vừa tiến vừa xoay mình ?

B – HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Trùng roi xanh là dòng vật dơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng và cá các vũng nước mưa.

Câu 2*. Đánh dấu + vào ô  dế chí câu trá lời dúng nhất về các dặc điểm giống thực vật của trùng roi trong các cấu sau :

 a) Tự dưỡng, có diệp lục, có nhân ;

 b) Tự dưỡng, có diệp lục. có lục lạp, có ti thc ;

 c) Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có nhân ;

 d) Tư dưỡng, có lục lạp, có ti thể, cổ roi.

Trùng Roi

Trùng Roi

Đáp án: a

* Đánh dấu + vào ô  để chí câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Đặc điểm đê trùng roi khác thực vật là :

 a) Tự dưỡng, có diệp lục, có ti thể ;

 b) Tự dưỡng, có diệp lục, có lục lạp, có roi ;

 c) Dị dưỡng, có ti thể, có roi, có khả nâng di chuyển ;

 d) Tự dưỡng, dị dưỡng, có ti thể, có diệp lục.

Đáp án : c

Câu 3. Đánh dấu + vào ô  để chí câu trả lời düng nhất về hoạt động di chuyển của trùng roi trong các câu sau :

a) Di chuyến bằng lông bơi ;

 b) Di chuyển bằng chân giá ;

 c) Di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước ;

 d) Không có cơ quan di chuyển.

Đáp án : c

Thảo luận cho bài: Trùng Roi