Bài 5: Trạng từ chỉ thể cách

Bài 5: Trạng từ chỉ thể cách I/- Cách dùng: Trạng từ chỉ thể cách được dùng để nói lên cách thức hành động của một người hay một vật nào đó. Nó được dùng để trả lời câu hỏi “How”...

Bài 4: Like and Prefer

Bài 4: Like and Prefer Bài 5: Trạng từ chỉ thể cách Thích & Thích hơn 1/- LIKE (thích): được theo sau bởi một danh động từ (gerund) hoặc một động từ nguyên thể có “to” (ton inf) mà nghĩa của...

Bài 3: Why and Because

Bài 3: Why and Because Bài 4: Like and Prefer Câu hỏi “Why” và câu trả lời với “Because” 1/- Why (tại sao) là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi (question word), được...

Bài 2

MAKING INVITATION Bài 3: Why and Because Cách đặt lời mời 1./ Mời, chấp nhận lời mời, từ chối Mời:                  Would you like + to infinitive….? Chấp nhận:      I’d love to. / OK Từ chối:           I’d love to but …(+ lí...

Bài 1: Adverbs of time

Bài 1: Adverbs of time MAKING INVITATION ADVERBS OF TIME: “still” Trạng từ chỉ thời gian: still (vẫn): đứng sau động từ Tobe, trước chủ ngữ và sau động từ thường. Ex:  She is still young. I am still a secondary...