Bài 4: Like and Prefer

Bài 4: Like and Prefer

Bài 5: Trạng từ chỉ thể cách

Thích & Thích hơn

1/- LIKE (thích): được theo sau bởi một danh động từ (gerund) hoặc một động từ nguyên thể có “to” (ton inf) mà nghĩa của nó hầu như không đổi.

Ex:      I like drink coffee.

I like to drink coffee.

Notes:

# Khi diễn tả một ý tốt nào đó (không phải là điều thích thú) thì chúng ta sử dụng “like + to inf”

Ex:      I didn’t like to complain. (I didn’t complain because it wasn’t a good idea)

I didn’t like complaining. (I complained, but I didn’t enjoy it)

Bài 4: Like and Prefer

Bài 4: Like and Prefer

2/- PREFER (thích hơn)

…prefernoun + to
+ noun
gerund 1 +
to + gerund 2
to inf +
rather than + bare inf

 

Ex:                  I prefer apples to bananas.

I prefer watching TV to reading books.

I prefer to watch TV rather than read books

Note: Các cấu trúc tương đương

would ratherbare inf +
than + bare inf
bare inf +
O1 + than + O2
likenoun +
better than + noun
gerund 1 +
better than + gerund 2

 

Ex:                  Tom would rather read than talk.

Tom would rather read magazines than newspapers.

John likes beef better than chicken.

John likes reading better than talking.

Thảo luận cho bài: Bài 4: Like and Prefer