Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Các loại rễ và các miền của rễ

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Quan sát H.8.1, trả lời câu hỏi:

Tế bào lớn lên như thế nào?

Nhờ đâu tế bào lớn lên được?

Trả lời

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng như ngôi nhà được xây dựng bởi các viên gạch. Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được. Cơ thể thực vật lón lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé; nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên thành những tế bào trưởng thành.

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

2. Lệnh mục 2

Tế bào phân chia như thế nào?

Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

Trả lời

Tế bào lớn lên đến một kích thưóc nhất định thì phân chia.

Quá trình đó diễn ra như sau:

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, rồi thành 8,… tế bào.

Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật.

Ta có thể tóm tắt sự lớn lên và phân chia cùa tế bào theo sơ đồ sau:

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 28 SGK sinh học 6: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Trả lời

Chỉ các tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia tạo thành tế bào mới cho cơ thể thực vât.Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra như sau:

Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

Sau đó chất tế bào phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ.

Nếu các tế bào này lại tiếp tục phân chia thì tạo thành 4 tế bào, rồi thành 8… và cứ tiếp tục như vậy.

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Giải bài tập 2 trang 28 SGK sinh học 6: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào. Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia. Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Thảo luận cho bài: Sự lớn lên và phân chia của tế bào