Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tương tư

Những điều lưu ý.

1. Yêu cầu.

  • Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.
  • Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích tóm tắt tiểu sử.
  • Văn phong cô đọng, trong sáng, không dùng tu từ.
Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

2. Bản tóm tắt tiểu sử, thường có các phần:

  • Giới thiệu khái quát về nhân thân của người được tóm tắt tiểu sử (họ tên, ngày tháng năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình, học vấn…)
  • Hoạt động xã hội và sự nghiệp của người được giới thiệu (làm gì, ở đâu, quan hệ với mọi người…)
  • Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu.
  • Đánh giá chung.

Thảo luận cho bài: Soạn bài tóm tắt tiểu sử