Rêu – cây rêu

Rêu – cây rêu

Quyết – Cây dương xỉ

Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Rêu sinh sản bằng bào tử. Đỏ là những thực vật sống ở cạn đầu tiên. Rêu cùng với nhũng thực vật khác có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm Thực vật bậc cao.

Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

Rêu – cây rêu

Rêu – cây rêu

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 127

Câu 1. Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?

Trả lời: Cấu tạo cây rêu rất đơn giản : Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản : thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Câu 2.  So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Trả lời: 

 So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo.

*   Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp

*   Khác nhau:

–   Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; nhưng rêu chỉ có dạng đa bào.

–   Tảo: cơ thể chưa phân hóa thành rễ. thân, lá; Nhưng ở rêu cơ thể đã phân hóa thành thân, lá cấu tạo đơn giản và có rễ giả.

Câu 3. So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Trả lời: 

Cây có hoa

Rêu

– Có hoa

– Chưa có hoa

– Thân và lá có mạch dẫn

– Thân và lá có mạch dẫn

– Có rễ thật

– Cỏ rễ giả

– Sinh sản bằng hoa

– Sinh sản bằng bào tử

Câu 4. Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Trả lời: 

Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Rêu – cây rêu