Quá trình giảm phân

Quá trình giảm phân

Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình thành giao tử từ một tế bào lưỡng bội (2n) => giao tử (n) ?

Qúa trình giảm phân gồm có giảm phân I và giảm phân II, mỗi lần phân chia gồm 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối.

I.Giảm phân I

Quá trình giảm phân

Quá trình giảm phân

II. Giảm phân II

Sự tạo giao tử

– Các cơ thể đực (động vật) 4 tế bào cho ra 4 tinh trùng và đều có khả năng thụ tinh.
– Các cơ thể cái (động vật) 4 tế bào cho ra 1 trứng có khả năng thụ tinh còn 3 thể cực không có khả năng thụ tinh (tiêu biến).

So sánh nguyên phân – giảm phân:

III. Ý nghĩa của giảm phân

– Sự phân ly độc lập của các NST (và trao đổi đoạn) tạo nên rất nhiều loại giao tử.

– Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen mới gây nên các biến dị tổ hợp  Sinh giới đa dạng và có khả năng thích nghi cao.

– Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.

Thảo luận cho bài: Quá trình giảm phân