Năng lượng và vật chất trong tế bào

Năng lượng và vật chất trong tế bào

Enzyme và vai trò của enzyme trong chuyển hóa vật chất

Mỗi cơ thể sống đều dùng năng lượng để thúc đẩy quá trình sống. Sự sinh trưởng của tế bào, sự vận động và dẫn truyền phân tử vật chất qua màng, tất cả các hoạt động của tế bào đều cần năng lượng.

Vậy năng lượng là gì? Có những dạng năng lượng nào trong tế bào sống? Chúng chuyển hóa ra sao?

I. Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào
1) Khái niệm năng lượng
– Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.

– Trạng thái của năng lượng:

+ Động năng là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công (một trạng thái bộc lộ của năng lượng).

+ Thế năng là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công (một trạng thái ẩn dấu của năng lượng).

2) Các dạng năng lượng trong tế bào
– Hoá năng
– Nhiệt năng
– Điện năng

3) ATP – đồng tiền năng lượng của tế bào

a. Cấu tạo của ATP

Năng lượng và vật chất trong tế bào

Năng lượng và vật chất trong tế bào

– ATP gồm bazơnitơ adenin, đường ribose và 3 nhóm phosphat.
– 2 nhóm phosphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng.
– ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác trở thành ADP và lại được gắn thêm nhóm phosphat để trở thành ATP.
ATP  ADP + P i + năng lượng

b. Chức năng của ATP
– Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào.

– Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

– Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học.

II. Chuyển hoá vật chất
1) Khái niệm

– Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

– Chuyển hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng.

– Bản chất: đồng hoá, dị hoá.

2) Đồng hoá và dị hoá

– Đồng hoá: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản (đồng thời tích luỹ năng lượng – dạng hoá năng).
– Dị hoá: Là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn (đồng thời giải phóng năng lượng).

Thảo luận cho bài: Năng lượng và vật chất trong tế bào