Hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào

Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

Như chúng ta đã biết, sinh vật thực hiện quá trình hô hấp là lấy vào khí oxy thải ra khí cacbonic vậy liệu ở đơn vị cấu tạo nên cơ thể sinh vật ( tế bào) hô hấp diễn ra như thế nào ? được bào quan nào thực hiện ?

I. Khái niệm hô hấp 

1. Khái niệm:
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng ATP.
PT:  + năng lượng (ATP)

– Qúa trình hô hấp tế bào xảy ra trong ty thể, các phản ứng diễn ra nhờ các enzyme xúc tác.

2. Bản chất: Là 1 chuỗi các phản ứng oxy hóa khử.
– Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ, năng lượng giải phóng không ồ ạt.
– Tốc độ quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, ngoài ra còn có các yếu tố khác như: enzim, nhiệt độ …

II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP:  

Hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào

Vậy số ATP thu được sau khi oxy hóa hoàn toàn 1 phân tử glucose là 38 ATP.

Thảo luận cho bài: Hô hấp tế bào