Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 6

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 6

Soanbai123.com xin gửi tới quý thầy cô và các em học sinh Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 6 và cũng là những câu hỏi cuối cùng của phần này rồi. Rất hy vọng bộ câu hỏi lý thuyết này sẽ giúp ích cho các em trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Chúc các em bình tĩnh, tự tin để đạt điểm số cao nhất!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh – Đề số 2

Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở của C4H6O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương?
Câu 2: Một este có công thức phân tử C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được andehyt acrylic. Công thức cấu tạo của este là
Câu 3: Thủy phân este X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ A,B. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là chất B. Chất X không thể là
Câu 4: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
Câu 5: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
Câu 6: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là
Câu 7: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là
Câu 8: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp?
Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 6

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 6

Câu 10: Este nào có mùi dứa?
Câu 11: Mệnh đề không đúng là
Câu 12: Cho các chất: axit p ropionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
Câu 13: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
Câu 14: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là
Câu 15: Cho glixerin trioleat (hay trio lein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y; X + H2SO4 loãng → Z (hữu cơ)+ T. Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:
Câu 17: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là
Câu 18: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là
Câu 19: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
Câu 20: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng
Câu 22: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxy lglixerol; (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Tristearin, trio lein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Phát biếu nào đúng
Câu 23: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là
Câu 24: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Câu 25: Cho các chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho các chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3. Số chất thoả mãn điều kiện trên là
Câu 26: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là
Câu 27: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
Câu 28: Có bao nhiêu este thuần thức Có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?
Câu 29: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là
Câu 30: Phân tích một chất thu được %C = 40 và %H = 6.66. Este này là?
Câu 31: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X?
Câu 32: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
Câu 33: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
Câu 34: Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối của hai axit cacbo xylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na dư, sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Hỗn hợp X gồm
Câu 35: Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào?
Câu 36: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khí N2O bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/ 22 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?
Câu 37: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CH4 bằng 5,5. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?
Câu 38: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức (chứa C, H, O) với NaOH (phản ứng vừa đủ) thu được hỗn hợp có chứa 1 muối và 1 rượu. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng với hỗn hợp X
Câu 39: Một số este được dùng làm hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt, là nhờ các este
Câu 40: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng
Câu 41: Từ AnCol C3H8O và các axit C 4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau?
Câu 42: Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H7ClO2 thoả mãn: X + NaOH → muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl Y+ NaOH → muối hữu cơ Y1 + C2H4(OH)2 + NaCl X và Y là
Câu 43: Phát biểu đúng là?
Câu 44: Lipit là gì?
  • Là những hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterosit, photpholipit
Câu 45: Trong các chất: xiclopropan, benzen stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, dimetyl ete, số chất làm mất màu nước brom là?

Thảo luận cho bài: Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 6