Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 2

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 2

Soanbai123.com xin gửi đến quý thầy cô và các em học sinh phần tiếp theo của lý thuyết hóa học hữu cơ về Este – Lipit với các câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi mang lại sẽ thực sự hiệu quả đối với việc ôn tập cho kỳ thi HPT Quốc gia sắp tới của các em. Chúc các em có những khoảng thời gian làm bài thật thoải mái!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 3

Câu 1: Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo este khi
Câu 2: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là
Câu 3: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic {HOOC-(CH2)4-COOH} với ancol đơn chức X thu được este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X
Câu 4: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X
Câu 5: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?
Câu 6: Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X
Câu 7: Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu este
Câu 8: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là
Câu 9: Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natriađipat. Công thức phân tử của A1 là
Câu 10: Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B. Khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là
Câu 11: Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO2 . CT A là
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây đúng
Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa -> A -> C2H5OH -> B -> D -> (COOH)2 Các chất A, B, D có thể là
Câu 14: Nhận định nào sau đây đúng
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng
Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 2

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 2

Câu 16: Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau
Câu 17: Kết luận nào sau đây sai
Câu 18: Công thức tổng quát của este no, đơn chức là
Câu 19: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là
Câu 20: CTPT của este X mạch hở là C4H6O2. X thuộc loại este
Câu 21: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây
Câu 22: Trong các chất sau chất nào không phải là este
Câu 23: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H8O2 là
Câu 24: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H6O2 là
Câu 25: Một este đơn chức no mạch hở có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là
Câu 26: C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó
Câu 27: Các đồng phân ứng với CTPT C8H8O2 (đều là đãn xuất của benzen) T/d với NaOH tạo ra muố i và Ancol là
Câu 28: Một học sinh gọi tên các este như bên dưới, các gọi tên nào không đúng
  • CH3COOCH = CH2: vinyl axetat
  • CH2 = C(CH3) – COOCH3: metyl metacrylic
  • C6H5COOCH3: metyl benzoat
  • CH3COOC6H5: benzyl axetat
Câu 29: CTTQ của este no đơn chức CnH2n+1 COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là
Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng: Pư este hóa là phản ứng của

Thảo luận cho bài: Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este – Lipit Phần 2