Động Từ Khiếm Khuyết Can và Can’t

MODALS: CAN & CAN’T (Động từ khiếm khuyết: Can và Can’t )

1/- Cách dùng (Uses)

“Can” có nhiều cách sử dụng, trong bài “Can” được dùng để chỉ ai đó có khả năng làm gì.

Ex:      I can speak English.

He can swim.

2/- Hình thức (forms)

Là động từ khiếm khuyết nên “Can” có chức năng giống như những động từ khiếm khuyết khác. (Xem thêm phần động từ khiếm khuyết).

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf…

Ex:      He can drive a car.

They can do this work.

 

b/- Dạng phủ định, chúng ta thêm “Not” sau “Can”. Viết đầy đủ là “Cannot”,
viết tắt là “Can’t”

S + cannot/can’t + bare inf…

Ex:      He cannot/can’t drive a car.

They cannot/can’t do this work.

c/- Chúng ta đưa “Can” lên trước chủ ngữ để thành lập câu hỏi

Can + S + bare inf…?

Ex:      Can he drive a car?             – Yes, he can/No, he can’t.

Can they do this work?       – Yes, they can/ No, they can’t.

/- Cách dùng (Uses)

“Can” có nhiều cách sử dụng, trong bài “Can” được dùng để chỉ ai đó có khả năng làm gì.

Ex:      I can speak English.

He can swim.

2/- Hình thức (forms)

Là động từ khiếm khuyết nên “Can” có chức năng giống như những động từ khiếm khuyết khác. (Xem thêm phần động từ khiếm khuyết).

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf…

Ex:      He can drive a car.

They can do this work.

 

b/- Dạng phủ định, chúng ta thêm “Not” sau “Can”. Viết đầy đủ là “Cannot”,
viết tắt là “Can’t”

S + cannot/can’t + bare inf…

Ex:      He cannot/can’t drive a car.

They cannot/can’t do this work.

c/- Chúng ta đưa “Can” lên trước chủ ngữ để thành lập câu hỏi

Can + S + bare inf…?

Ex:      Can he drive a car?             – Yes, he can/No, he can’t.

Can they do this work?       – Yes, they can/ No, they can’t.

 

Thảo luận cho bài: Động Từ Khiếm Khuyết Can và Can’t