Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Làm thêm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

Câu 1:

Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen phân ly độc lập sẽ cho số phân lớp kiểu hình có thể là:

Câu 2:

Các gen phân li độc lập, tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd X AABbccDd là bao nhiêu?

Câu 3:

Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

Câu 4:

Trong cặp NST giới tính XY đoạn không tương đồng là:

Câu 5:

Tên gọi của các bậc cấu trúc NST tính từ nhỏ đến lớn là:

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) - Đề 1

Đề thi thử môn Sinh THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 1

Câu 6:

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:

Câu 7:

Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường sinh ra giao tử. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1) Luôn cho ra 2 loại giao tử.

(2) Luôn cho ra 4 loại giao tử.

(3) Loại giao tử AY luôn chiếm tỉ lệ 25% .

(4) Luôn sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

(5) Nếu sinh ra giao tử mang gen aXB thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.

Câu 8:

Nhiều đột biến điểm thay thế một cặp nuclêôtit hầu như vô hại ở sinh vật là do mã di truyền có tính:

Câu 9:

Các gen phân li độc lập, mỗi gen qui định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có KG AaBBccDdEe tự thụ sẽ cho bao nhiêu loại kiểu hình khác nhau?

Câu 10:

Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến được kí hiệu từ (1) đến (6) mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:

(1) 21 NST.     (2) 18NST        (3) 9 NST.         (4) 15 NST.        (5) 42 NST.            (6) 54 NST.

Số đáp áp đúng cho thể đột biến đa bội lẻ là:

Câu 11:

Ở một loại thực vật, cho F1 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao: 7 thân thấp. Để F2 thu tỉ lệ 3 thân cao:1 thân thấp thì F1 có kiểu gen AaBb phải lai với cây có kiểu gen nào sau đây?

Câu 12:

Một cơ thể có kiểu gen AabbDd, biết các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Trong quá trình giảm phân có 10% số tế bào bị rối loạn phân li ở cặp NST mang cặp gen Dd trong giảm phân I, giảm phân II bình thường,tất cả tế bào của cặp bb phân li bình thường, 5% số tế bào bị rối loạn phân li ở cặp NST mang cặp gen Aa trong giảm phân 2 ở cả 2 tế bào con, giảm phân 1 phân li bình thường. Loại giao tử AAbDd được tạo ra với tỉ lệ là:

Câu 13:

Tế bào sinh dục của Châu chấu có 2n = 24. Giao tử đực (tinh trùng) của Châu chấu khi giảm phân bình thường có số NST là:

Câu 14:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là:

Câu 15:

Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chỉ chứa 1 ADN và ADN được cấu tạo từ các nuclêôtit có N15) vào môi trường nuôi chỉ có N14. Sau một thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy các phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy ADN). Trong các phân tử ADN này, loại ADN có N15 chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là

Câu 16:

Các gen alen có những kiểu tương tác nào sau đây?

1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn
2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn
3: Tương tác bổ sung
4: Tương tác bổ trợ
5: Tương tác cộng gộp
6: Đồng trội
Câu trả lời đúng là:

Câu 17:

Khi nói về liên kết gen, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

(1) Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.

(2) Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

(3) Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(4) Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.

Câu 18:

Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

Câu 19:

Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là

Câu 20:

Những phép lai nào sau đây gắn liền với quá trình đa bội hóa?

1. 4n x 4n => 4n.           2. 4n x 2n => 3n.           3. 2n x 2n => 4n.          4. 4n x 4n => 8n.

 Phương án đúng là:

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. D
 5. D
 6. B
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A
 11. A
 12. C
 13. B
 14. C
 15. C
 16. B
 17. B
 18. C
 19. D
 20. D

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1) – Đề 1