Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Hưng Đạo (Lần 2) – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2) – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12

Câu 1:

Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

Câu 2:

Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc -aminoaxit) mạch hở là:

Câu 3:

Cho các nhận định sau:

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5) Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:

Câu 4:

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

Câu 5:

Cho các chất sau

I. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

II. H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

III. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

Chất nào là tripeptit?

Câu 6:

Các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là:

Câu 7:

Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

Muốn tổng hợp 3,125 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)? (H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35,5)

Câu 8:

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

Câu 9:

Để trung hòa 200 ml dung dịch aminoaxit 0,5 M cần 100 g dung dịch NaOH 8%, cô cạn dung dịch được 16,3 g muối khan. X có công thức cấu tạo (cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23)

Câu 10:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 11:

Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

Câu 12:

Để phân biệt glucozơ với etanal ta dùng cách nào sau đây?

Câu 13:

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với H = 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư tạo ra 500g kết tủa. Giá trị của m là: (C = 12; H = 1, O = 16; Ca = 40)

Câu 14:

Chọn câu sai:

Câu 15:

Fructozơ không phản ứng được với:

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Hưng Đạo (Lần 2) - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Trần Hưng Đạo (Lần 2) – Đề 1

Câu 16:

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

Câu 17:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

Câu 18:

Đun nóng x gam hỗn hợp A gồm 2a mol tetra peptit mạch hở X và a mol tri peptit mạch hở Y với 550 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 45,5 gam muối khan của các amino axit đều có 1-COOH và 1-NH2 trong phân tử. Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn x gam hỗn hợp A trên bằng dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là? (cho C = 12, H = 1; O = 16, N = 14, Na = 23)

Câu 19:

Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào?

Câu 20:

Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin?

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. B
 5. C
 6. D
 7. B
 8. A
 9. C
 10. C
 11. B
 12. B
 13. D
 14. B
 15. A
 16. B
 17. D
 18. D
 19. C
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2) – Đề 1