Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương  – Đề 2 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên – Đề 2

Câu 1:

Khi nối thanh Fe với các kim loại sau: Zn, Al, Ni, Cu, Ag sau đó nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Số trường hợp mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

Câu 2:

Kim loại tác dụng với Cl2 và dung dịch HCl cho cùng một muối là

Câu 3:

Dãy kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Câu 4:

Mệnh đề không đúng là

Câu 5:

Dãy các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuSO4?

Câu 6:

Có hai phản ứng xảy ra như sau: (1) Co + Ni2+ → Co2+ + Ni và (2) Zn + Co2+ → Zn2+ + Co. Trật tự tăng dần tính oxi hóa (từ trái sang phải) của các cặp oxi hóa/khử có liên quan đến hai phản ứng trên là

Câu 7:

Cho từng chất: H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t0). Số phản ứng xảy ra là

Câu 8:

Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 9:

Peptit được tạo bởi

Câu 10:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 11:

Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

Câu 12:

Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol tripeptit X (tạo từ amino axit mạch hở Y có chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH) thu được 4,032 lít CO2 (đkc) và 3,06 gam nước. Thuỷ phân hoàn toàn m gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 2M, rồi cô cạn thu được 16,52 gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 13:

Cho các ion sau: Na+, Cu2+, Cl-, Ni2+. Khi điện phân dung dịch với điện cực trơ, ion không bị điện phân trong dung dịch là

Câu 14:

Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là

Câu 15:

Đốt 0,2 mol kim loại M (hóa trị không đổi) trong khí O2 thu được 14,6 gam chất rắn X. Cho X vào dung dịch HCl dư thu được V lít H2 và 27,2 gam muối. Giá trị của V là

Câu 16:

Hỗn hợp X gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch Y chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được dung dịch G và 8,12 gam chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít H2 (đkc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ mol Cu(NO3)2 và AgNO3 lần lượt là

Câu 17:

Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

Đề thi thử môn Hóa THPT Thanh Miện, Hải Dương - Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 2

Câu 18:

Cho hơi nước tác dụng với than nóng đỏ ở nhiệt độ cao được hỗn hợp X gồm CO, CO2 và H2. Cho V lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng hoàn toàn với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí, hơi. Hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch HNO3 đặc thu được 11,2 lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Biết rằng các phản ứng tạo hỗn hợp X có hiệu suất 80% và than gồm cacbon có lẫn 4% tạp chất trơ. Khối lượng than đã dùng để tạo được V lít hỗn hợp X (đktc) là

Câu 19:

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đkc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là

Câu 20:

Cho luồng khí CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit của nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Giá trị của m là

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. B
 7. D
 8. B
 9. D
 10. D
 11. A
 12. D
 13. D
 14. B
 15. C
 16. A
 17. C
 18. C
 19. A
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thanh Miện, Hải Dương – Đề 2