Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội – Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội – Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội – Đề 1 là đề thi được ra theo cấu trúc thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Soanbai123.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 2

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây đúng về glyxin?

Câu 2:

Nhận xét nào sau về amin không đúng?

Câu 3:

Cho chất hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12N2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ Y, còn lại là các chất vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là?

Câu 4:

Este nào sau được điều chế trực tiếp từ axit và ancol?

Câu 5:

Trong các chất: saccarozơ; mantozơ, etyl fomat, fructozơ. Số chất khi phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa là?

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được m gam muối. Giá trị lớn nhất của m là?

Câu 7:

Amin X (có chứa vòng benzen) có công thức phân tử C7H9N. Số đồng phân của X là?

Câu 8:

Nung nóng 81 gam Ca(HCO3)2 tới khối lượng không đổi thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là?

Câu 9:

Manhetit là quặng giàu sắt nhất nhưng hiếm có trong tự nhiên. Quặng manhetit chứa hợp chất sắt ở dạng:

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội - Đề 1

Đề thi thử môn Hóa THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội – Đề 1

Câu 10:

Chất dùng cho phản ứng tráng gương soi, tráng ruột phích trong công nghiệp là?

Câu 11:

Aminoaxit mà muối mononatri của nó được dùng để sản xuất mì chính (bột ngọt) là?

Câu 12:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là?

Câu 13:

Cho quỳ tím vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CH3NH2, H2NCH2COOH, H2N[CH2]4CH(NH2)COOH, anilin (trong dung môi etanol). Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là?

Câu 14:

Có các phản ứng sau:

 1. Fe3O4 + HCl                                  4. Ba(OH) 2 + Ca(HCO3)2
 2. Cl2 + KOH nhiệt độ phòng                        5. Mg(HCO3)2 +Ca(OH)2
 3. Fe(NO3)2 + HCl                              6. NO2 + NaOH

Trong các phản ứng trên, số phản ứng có thể tạo ra nhiều hơn một muối là

Câu 15.

Chọn câu đúng

Câu 16.

Một α-amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X là?

Câu 17.

X là một amin bậc 3, điều kiện thường ở thể khí. Lấy 7,08 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì khối lượng muối thu được là

Câu 18.

Muốn tổng hợp 60 kg thủy tinh hữu cơ (poli(metyl metacrylat)) thì khối lượng axit và ancol tương ứng phải dùng lần lượt là (biết hiệu suất phản ứng este hóa và phản ứng trùng hợp lần lượt là 60% và 80%).

Câu 19:

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là?

Câu 20:

Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại là?

Đáp án:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. A
 5. B
 6. C
 7. B
 8. C
 9. D
 10. D
 11. A
 12. B
 13. A
 14. B
 15. B
 16. C
 17. D
 18. A
 19. D
 20. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội – Đề 1